OLEO 84 EC

Adiuwant olejowy – środek wspomagający w formie płynu, polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów stosowanych dolistnie.

Zalecany jest do stosowania w zabiegach agrarnych na dużych powierzchniach uprawowych.

Zawiera:

olej mineralny (destylat ropy naftowej obrabiany wodorem) – 84%

Zalecana dawka

1,5/ha

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 l, 10 l, 20 l

ŚRODEK WSPOMAGAJĄCY W FORMIE PŁYNU, POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI CIECZY UŻYTKOWEJ AGROCHEMIKALIÓW STOSOWANYCH DOLISTNIE

Informacje

  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
    P391 Zebrać wyciek. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie stwarza zagrożenia dla pszczół. Przebadany pod względem skuteczności.

     

    Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

Sprawdź pozostałe produkty