OLEO MAX 1000 SL

Surfaktant – środek zwilżający. Specjalistyczny preparat polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów. Obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, ułatwiając dokładne pokrycie liści. Dzięki temu ciecz użytkowa jest trudniej zmywalna.

Zalecany jest do stosowania w zabiegach agrarnych na dużych powierzchniach uprawowych oraz w produkcji pod osłonami – również do zamgławiania.

Zalecana dawka

50ml / 100l cieczy użytkowej

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

250 ml, 1 l, 5 l

SPECJALISTYCZNY PREPARAT POPRAWIAJĄCY WŁAŚCIWOŚCI CIECZY UŻYTKOWEJ AGROCHEMIKALIÓW

Informacje

  • H 315 – działa drażniąco na skórę. H 318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu. P280 – Stosować rękawice ochronne odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

     

    Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

Sprawdź pozostałe produkty