Aktualność

  • /A

COPPER GRIP - adiuwant zwiększający retencję cieczy użytkowej na roślinie

ROLA ADIUWANTÓW

Uzyskanie wysokiego plonu o dobrej jakości związane jest z koniecznością stosowania odpowiedniej ochrony uprawy, zarówno metodami nie-chemicznymi jak i chemicznymi, czyli z zastosowaniem środków ochrony roślin. Kluczowym elementem jest, aby zastosowane rozwiązanie charakteryzowało się wysoką skutecznością.  

Do istotnych czynników przyczyniających się do spadku efektywności zabiegu ochrony uprawy należy zaliczyć m.in. czynniki fizykochemiczne (np. jakość wody wykorzystanej do sporządzania cieczy roboczej, pH cieczy), biologiczne (np. występowanie oporność, nasilenie agrofagów, termin zabiegu, dobór dawki), mechaniczne związane z wykorzystywanym sprzętem agrochemicznym czy też warunki atmosferyczne tj. wiatr (znoszenie cieczy roboczej), opady deszczu czy też temperatura.

Jednym z najprostszych rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie niekorzystnych czynników przyczyniających się do spadku skuteczności zabiegu ochrony uprawy jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju wspomagacza, tzw. adiuwanta. Adiuwant zwykle dodawany jest do cieczy roboczej środka ochrony roślin i poprzez modyfikacje właściwości fizycznych cieczy roboczej, wpływa na poprawę skuteczności biologicznej. Na przykład dodatek odpowiedniego adiuwanta do cieczy roboczej środków o działaniu powierzchniowym, obniża napięcie powierzchniowe cieczy opryskowej, zwiększając przyczepność kropel i zwilżalność powierzchni rośliny. 

Najczęściej adiuwanty stosowane są jako dodatek do herbicydów, celem zmniejszenia stosowanych dawek tych środków, przy jednoczesnym utrzymaniu skuteczności biologicznej. Jednak w ostatnich latach adiuwanty coraz częściej stosowane są również łącznie z fungicydami. W tym przypadku celem ich stosowania jest utrzymanie lub poprawa skuteczności działania grzybobójczego,
w zróżnicowanych warunkach pogodowych, poprzez zwiększenie ilości zatrzymanej cieczy (retencji), lepszego zwilżenia i równomiernego pokrycia liści cieczą roboczą.  

Dobór właściwego adiutanta do stosowanego środka ochrony roślin jest bardzo istotny, gdyż adiuwanty nie są preparatami uniwersalnymi i mogą wykazywać różną stabilność działania w zróżnicowanych warunkach aplikacji. W celu uniknięcia niepożądanych efektów, adiuwanty należy stosować według zaleceń.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, adiuwanty nie wymagają rejestracji jak środki ochrony roślin, co sprawia, że na rynku obecne są adiuwanty, o których brak informacji dotyczących możliwości łącznego stosowania z danymi środkami ochrony roślin. W tym przypadku szczególnie istotne jest, aby przed sporządzeniem cieczy roboczej z dodatkiem adiuwanta sprawdzić kompatybilność mieszanych komponentów.

Producenci agrochemikaliów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników środków ochrony roślin, informacje dotyczące możliwości łącznego stosowania adiuwantów z konkretnymi grupami środków ochrony roślin oraz wynikających z tego korzyści, popiera wynikami badań.

Takie podejście daje pewność użytkownikowi preparatu, że możliwość łącznego stosowania danego adiuwanta z środkiem ochrony roślin została zbadana i potwierdzona.

Wśród oferty dostępnych na rynku adiuwantów na szczególną uwagę zasługują adiuwanty zalecane do łącznego stosowania z popularnymi i szeroko stosowanymi, zarówno w ochronie upraw sadowniczych (jabłoń, grusza, wiśnia, brzoskwinia) jak i warzywnych (m.in. ogórek, pomidor, fasola, winorośl) fungicydów zawierających w swoim składzie związki miedzi.

 

COPPER GRIP

Rysunek 1. Adiuwant COPPER GRIP zalecany do stosowania, jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin, zwłaszcza fungicydów miedziowych oraz nawozów mineralnych opartych na tlenochlorku miedzi.

Przykładem adiuwanta (wspomagacza) zalecanego do stosowania, jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin, zwłaszcza fungicydów miedziowych oraz nawozów mineralnych opartych na tlenochlorku miedzi jest preparat COPPER GRIP. Zastosowanie preparatu COPPER GRIP, dostępnego w formie wodnej dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego, pozwala na zatrzymanie nanoszonego środka ochrony na powierzchni liści, ograniczając straty cieczy użytkowej spowodowanej spływaniem z powierzchni roślin. Uzyskanie takiego rezultatu jest szczególnie istotne w przypadku preparatów
o działaniu kontaktowym takich jak środki zawierające związki miedzi, których efektywność działania może zostać ograniczona w wyniku zmywania przez deszcz.

Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych w 2017 r. przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, łączne stosowanie adiuwanta COPPER GRIP z preparatami zawierającymi tlenochlorek miedzi (MIEDZIAN® 50 WP, MIEDZIAN® EXTRA 350 SC) w istotny sposób zwiększa zatrzymanie cieczy roboczej na roślinie, nawet po wystąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych 2 godziny po wykonaniu zabiegu ochronnego (warunki laboratoryjne). Zastosowanie adiuwanta COPPER GRIP ze środkiem ochrony roślin pozwala tym samym na zapewnienie dłuższej i efektywniejszej ochrony uprawy.

WARUNKI DOŚWIADCZENIA

Wykonane doświadczenia obejmowały określenie retencji (zatrzymania) cieczy użytkowej na powierzchni liści rośliny testowej (róży): bez deszczu (próba 0 mm) oraz warunkach symulowanego opadu deszczu o stałej intensywności: 5 mm opadu w czasie 21 min. i 10 mm w czasie 42 min. Zmywanie związków miedzi przeprowadzono 2 godziny po zabiegu aplikacji środków ochrony roślin
i ich mieszaniny z adiuwantem COPPER GRIP na powierzchni roślin. Czas ten pozwolił na wyschnięcie 90-95% całkowitej objętości zaaplikowanej cieczy.

SKUTECZNOŚĆ COPPER GRIP

Wyniki badań laboratoryjnych dla próby bez opadu (0 mm) wskazują, iż stosowanie łączne środka MIEDZIAN® 50 WP z adiuwantem COPPER GRIP pozwala na zatrzymanie 18,5% więcej miedzi na liściach w porównaniu do prób z zastosowaniem środkiem MIEDZIAN® 50 WP bez adiuwanta. COPPER GRIP zapewnia lepszą przyczepności cieczy roboczej na chronionych roślinach podczas aplikacji środka.

Analogiczną tendencję obserwuje się również w warunkach symulowanego opadu deszczu, gdy zaaplikowany środek narażony jest na zmywanie. Łączne stosowanie środka MIEDZIAN® 50 WP
z adiuwantem COPPER GRIP pozwala na retencję związków miedzi na liściach. W warunkach symulowanego opadu deszczu,ilość miedzi zatrzymana na powierzchni liści roślin róży była
w przypadku roślin opryskanych preparatem MIEDZIAN® 50 WP z adiuwantem COPPER GRIP większa o: 20,3 % - dla opadu deszczu 5 mm oraz 45,9 % - dla opadu deszczu 10 mm, w porównaniu do wyników doświadczenia z zastosowaniem preparatu MIEDZIAN® 50 WP bez adiuwanta
w analogicznych, symulowanych warunkach pogodowych (Wykres 1).

 

Wykres 1.  Porównanie zawartości związków miedzi [mg/kg suchej masy] na roślinie w zależności od symulowanego opadu deszczu dla preparatu MIEDZIAN® 50 WP (1,5 kg/ha) stosowanego bez dodatku adiuwanta i z dodatkiem adiuwanta COPPER GRIP (1,0 L/ha).

Również, w przypadku łącznego stosowania preparatu MIEDZIAN® EXTRA 350 SC z adiuwantem COPPER GRIP obserwowano zwiększoną o 34,3 % retencję związków miedzi na powierzchni liści róży w porównaniu do wyniku uzyskanego dla preparatu MIEDZIAN® EXTRA 350 SC bez adiuwanta.

Wyniki doświadczenia prowadzonego w symulowanych, niekorzystnych warunkach pogodowych, dla środka MIEDZIAN® EXTRA 350 SC z dodatkiem adiuwanta COPPER GRIP, wskazują, iż zastosowanie takiej kombinacji pozwala na retencję związków miedzi na liściach. W warunkach symulowanego opadu deszczu,ilość miedzi zatrzymana na powierzchni liści roślin róży, w przypadku roślin opryskanych preparatem MIEDZIAN® EXTRA 350 SC z adiuwantem COPPER GRIP, była większa o: 54,1 % - dla opadu deszczu 5 mm oraz 62,4 % - dla opadu deszczu 10 mm, w porównaniu do wyników doświadczenia z zastosowaniem preparatu MIEDZIAN® EXTRA 350 SC bez dodatku adiuwanta
w analogicznych, symulowanych warunkach pogodowych (Wykres 2).

 

Wykres 2.  Porównanie zawartości związków miedzi [mg/kg suchej masy] na roślinie w zależności od symulowanego opadu deszczu dla preparatu MIEDZIAN® EXTRA 350 SC (1,5 L/ha) stosowanego bez dodatku adiuwanta i z dodatkiem adiuwanta COPPER GRIP (1,0 L/ha).

Analizując uzyskane wyniki dla prób bez opadu (0 mm) oraz wyniki uzyskane po opadzie 10 mm, w przypadku łącznego stosowania fungicydu miedziowego z adiuwantem COPPER GRIP zaobserwowano zmniejszone wymywanie związków miedzi z powierzchni roślin w porównaniu do wyników dla preparatów miedziowych bez dodatku adiuwanta (Tabela 1). Wyniki te jednoznacznie potwierdzają, iż adiuwant COPPER GRIP wpływa na ograniczenie wymywania związków miedzi z powierzchni rośliny, podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Tabela 1. Porównanie stopnia wymywania związków miedzi w przypadku łącznego stosowania fungicydu miedziowego z adiuwantem COPPER GRIP lub bez dodatku adiuwanta.

 
 
 
 
Stopień wymywania (straty) związków miedzi z powierzchni liści  
 
 
MIEDZIAN® 50 WP
 
 
51,2 %
 
 
MIEDZIAN® 50 WP + COPPER GRIP
 
 
39,9  %
 
 
MIEDZIAN® EXTRA 350 SC
 
 
51,3 %
 
 
MIEDZIAN® EXTRA 350 SC + COPPER GRIP
 
 
41,2 %
 

Przeprowadzone doświadczenia wskazują, iżadiuwant COPPER GRIP może być zalecany zarówno dla preparatów w formulacji WP (proszku do sporządzania zawiesiny wodnej) jak i formulacji SC (koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą), czyli formulacji, w których najczęściej dostępne są preparaty miedziowe.

STOSOWANIE

Adiuwant COPPER GRIP należy stosować ściśle według zaleceń opisanych w etykiecie załączonej do opakowania preparatu, oraz zgodnie z zaleceniami środka ochrony roślin, z którym preparat będzie stosowany. Zalecana dawka COPPER GRIP to 1,0 L/ha.

W przypadku sporządzania mieszaniny zbiornikowej COPPER GRIP z innymi środkami ochrony roślin każdorazowo, przed wykonaniem zabiegu, należy sprawdzić kompatybilność mieszanych komponentów.

 

ZALETY PREPARATU COPPER GRIP

Skuteczna ochrona roślin jest konieczna do osiągniecia wysokiego pod względem ilościowym jak
i jakościowym plonu. Zastosowanie dodatku adiuwanta COPPER GRIP do cieczy roboczej fungicydów miedziowych oraz nawozów mineralnych opartych na tlenochlorku miedzi znacząco poprawia jej retencję na powierzchni roślin, tym samym może się przyczynić do zwiększenia efektywności zabiegu i skuteczniejszej ochrony roślin. COPPER GRIP poprawia równomierność pokrycia cieczy roboczej na powierzchni liści oraz zapewnia lepszą przyczepność cieczy roboczej na chronionych roślinach, co znacznie ogranicza jej straty podczas zabiegów wykonywanych w niekorzystnych warunkach pogodowych.

 

Artykuł opracowano na podstawie „Oceny zmywalności środków Miedzian 50 WP i Miedzian Extra 350 SC z roślin testowych (róża) w zależności od dodatku adiuwantów i symulowanego opadu deszczu”, przygotowanej przez Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Roślin (Poznań 2017).

 


Autor: Monika Górak - Specjalista ds. Rejestracji Synthos Agro

© 2017 Synthos. All rights reserved.