Aplikacja susza 2020

W tym roku problem suszy dotknął wielu rolników, co doprowadziło do znacznych strat plonów. Bezśnieżna zima, a także niewielka ilość opadów w okresie wiosennym spowodowały silny deficyt wody w glebie. Na szczęście znaczna część opadów w maju, a także na początku lata w istotny sposób poprawiła sytuację. Niestety pomimo dużej ilości opadów w południowych rejonach kraju, w wielu częściach Polski, zwłaszcza na północnym zachodzie utrzymywała się susza. 

Co roku rolnicy, którzy ponieśli znaczne straty plonu z powodu zjawisk atmosferycznych, a co za tym idzie straty finansowe mogą złożyć wniosek o oszacowanie spowodowanych strat w uprawach rolnych. Dotychczas aby oszacować straty upraw rolnych, Wojewoda musiał powoływać komisję oceniającą i wydającą opinię. W kwestii wszystkich strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, za wyjątkiem suszy składanie zgłoszeń do Wojewody przez samorządy musi nastąpić w formie tradycyjnej (pisemnej). Od tego roku natomiast wprowadzono znaczne ułatwienie składania wniosków o oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego. Warto jednak podkreślić, że w celu złożenia wniosku, pojęcie suszy należy definiować jako szkody spowodowane obniżeniem bilansu wodnego poniżej wartości optymalnej dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych w dowolnym sześciodekadowym okresie w terminie od 21 marca do 30 września bieżącego roku.  W celu złożenia wniosku o oszacowaniu strat należy zalogować się do aplikacji, która jest dostępna pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/. Aby zalogować się do aplikacji należy posiadać Profil Zaufany lub legitymować się e-dowodem tożsamości. Profil Zaufany można założyć za pośrednictwem bankowości internetowej lub potwierdzając swoją tożsamość w tak zwanych „punktach potwierdzających”, informację o których można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Wprowadzone dane w dalszej kolejności będą weryfikowane przez aplikację z danymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod względem upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, a także Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w zakresie oceny stanu suszy poprzez System Monitoringu Suszy Rolniczej.

W celu złożenia wniosku należy przygotować numer identyfikacyjny, który został nadany podczas wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności; skan polisy ubezpieczeniowej, która musi obejmować co najmniej 50% upraw rolnych uprawianych w plonie głównym ubezpieczonych pod względem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do wniosku należy także przedłożyć dokumentację fotograficzną, potwierdzającą poniesione straty. Przedłożenie dokumentacji fotograficznej do wniosku jest opcjonalne. Aplikacja po analizie danych wygeneruje automatycznie protokół oszacowania strat spowodowanych suszą. Protokół generowany jest tylko w przypadku, kiedy straty wynoszą powyżej 30% średniej z trzech poprzednich lat. W przypadku, gdy straty spowodowane suszą wynoszą poniżej 30%, system nie wytworzy raportu, przekazując informację „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie spełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.  Wygenerowane protokoły są przekazywane do Wojewody, który ma obowiązek zweryfikowania 5% gospodarstw losowo wytypowanych poprzez aplikację.  Uzyskany przez system protokół jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o różnego rodzaju pomoc w ramach projektów, określonych przez Radę Ministrów.

Obecnie instytucje, takie jak: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pracują także nad cyfryzacją wszystkich obsługiwanych spraw, które ułatwię rolnikom załatwienie wielu kwestii w różnych obszarach.

Autor: Mariya Halka – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO