Komunikat - Synthos Agro

Komunikat

  • /A

Integrowana produkcja a środki Synthos AGRO

Intensyfikacja rolnictwa, stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wzrost świadomości konsumentów wymusił podjęcie działań w celu produkowania żywności bezpiecznej zarówno dla zdrowia, jak i z zachowaniem ochrony środowiska naturalnego. Systemem spełniającym te wymagania jest integrowana produkcja roślin. 

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Żywność roślinna produkowana zgodnie z zasadami integrowanej produkcji charakteryzuje się wysoką jakością plonów, bez przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. IP jest systemem certyfikowanym, ale dobrowolnym. Urzędem odpowiedzialnym za wydawanie certyfikatów oraz nadzór nad systemem jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Korzyści wynikające z wzdrożenia systemu IP:
•    możliwość refundacji poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w systemie;
•    wypełnienie w dużym zakresie wymogów bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska w ramach komercyjnych systemów jakości wymaganych np. przez wielkopowierzchniowe sieci handlowe;
•    spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności w ramach płatności bezpośrednich;
•    zbieżność założeń sytemu integrowanej produkcji roślin z zasadami integrowanej ochrony roślin;
•    spełnienie wymogów dotyczących eksportu warzyw i owoców m.in. na rynek rosyjski.

Zgodnie z art. 57 Ustawy o środkach ochrony roślin, certyfikat poświadczający stosowanie integrowane produkcji roślin wydaje się na podstawie spełnienia przez producentów następujących wymagań:
•    ukończenie szkolenia w zakresie integrowane produkcji roślin;
•    prowadzenie produkcji i ochrony roślin zgodnie z opracowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa metodykami;
•    nawożenie roślin w oparciu o faktyczne ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe (np. na podstawie analiz gleby lub roślin);
•    prawidłowe prowadzenie dokumentacji związanej z integrowaną produkcją;
•    przestrzeganie przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych w metodykach;
•    brak stwierdzonych przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin (MRL), poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w próbkach roślin i produktów roślinnych;
•    przestrzeganie przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach.

Wykazy środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w integrowanej produkcji są publikowane w Zaleceniach Ochrony Roślin wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu oraz w corocznie aktualizowanych programach ochrony roślin opracowywanych lub autoryzowanych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Produkty Synthos Agro rekomendowane w Integrowanej Produkcji przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1.

UPRAWYHERBICYDYFUNGICYDYINSKETYCYDY
Rośliny rolnicze

Premier 300 SL

Premier D 750 SL

Zaprawa nasienna T 75 DS/WS

Funaben Plus 02 WS

-
Rośliny sadowniczeOrkan 350 SLMiedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Kaptan Zawiesinowy 50 WP
Kaptan Plus 71,5 WP
Grot 18 EC
Rośliny warzywne-Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Curzate 49,5 WP
Kaptan Zawiesinowy 50 WP
-

Każdy producent w ramach Integrowanej Produkcji powinien spełniać również zasady integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz.U. poz. 505), wdrażającego postanowienia Dyrektywy 2009/128/WE o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin.

Integrowana ochrona roślin  to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w pierwszej kolejności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum zmniejszając tym sposobem presję na środowisko naturalne oraz chroniąc bioróżnorodność środowiska rolniczego. Integrowana ochrona podkreśla potrzebę stosowania środków ochrony roślin na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a jej ogólne zasady są następujące:
1. Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub też minimalizowanie ich negatywnego wpływu na rośliny uprawne można osiągnąć przez:
•    płodozmian
•    stosowanie odpowiednich technik uprawy (m.in. dobór terminu siewu lub sadzenia, normy wysiewu ograniczające występowanie organizmów szkodliwych, uprawa bezorkowa)
•    wykorzystanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania oraz nawadniania/odwadniania
•    stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych, dostosowanych do lokalnych warunków klimatycznych i glebowych
•    regularne czyszczenie maszyn i sprzętu w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych
•    ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.
2. Pojawianie się organizmów szkodliwych musi być kontrolowane za pomocą odpowiednich narzędzi. Może to obejmować monitoring pól, systemy ostrzegania, prognozowania i wczesnego diagnozowania, jak również doradztwo osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Dzięki prawidłowo prowadzonym obserwacjom można stwierdzić, w jakim stadium rozwojowym znajduje się dany agrofag, a także czy stanowi istotne zagrożenie dla konkretnej plantacji. 
3. Na podstawie wyników działań monitorujących, użytkownik profesjonalny musi podjąć decyzję, czy i kiedy stosować metody ochrony roślin. Nad metody chemiczne należy zawsze przedkładać zrównoważone metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeśli zapewniają one zadowalającą ochronę przed organizmami szkodliwymi. Preparaty chemiczne są wykorzystywane jedynie w ostateczności w sposób racjonalny, w oparciu o aktualne progi ekonomicznej szkodliwości. Wykonanie zabiegu w odpowiednim terminie wpływa na skuteczność zabiegu, a co za tym idzie zapewnia korzyści ekonomiczne, nie powodując zbyt dużego obciążenia środowiska oraz pomaga uniknąć niepotrzebnego i nadmiernego zużycia środków ochrony roślin
Metodyki integrowanej ochrony roślin zostały opracowane przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (rośliny rolnicze) oraz Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach (rośliny sadownicze i warzywne) i stanowią zestaw zaleceń w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych i dane literaturowe. Obejmują wszystkie etapy produkcji roślinnej, a ich wdrożenie przyczynia się do zmniejszenia zużycia środków ochrony roślin i uzyskania bezpiecznej dla konsumentów żywności spełniającej wymogi Integrowanej Produkcji Roślin (IP).
Odpowiedzialny producent, jakim jest Synthos AGRO, ostrzega: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty 
i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.
 

 Anna Chyra – specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.