Komunikat

  • /A

Integrowana produkcja roślin

Nowe trendy w odżywianiu ludzi oraz zmiany nawyków żywieniowych coraz częściej prowadzą do zwracania uwagi na jakość i bezpieczeństwo żywności przez potencjalnych konsumentów. Z każdym rokiem wielu ludzi przechodzi na dietę wegetariańską, wegańską lub w znacznym stopniu stara się ograniczyć spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego. Z tego względu produkty  pochodzenia roślinnego stają się bardziej popularne, a co za tym idzie skupiają na sobie większą uwagę w rozumieniu bezpieczeństwa i zdrowotności. Szczególne znaczenie odgrywa również produkcja rolnicza w sposób zrównoważony, zapewniająca bezpieczeństwo ekologiczne. Wskutek tego współczesne rolnictwo powinno w istotny sposób zadbać o zrównoważony rozwój oraz integrowaną produkcję roślin.

Integrowana produkcja roślin (IPR) jest nowoczesnym rozwiązaniem uzyskania bezpiecznej oraz wysokiej jakości żywności pod względem zapotrzebowania konsumentów oraz ochrony środowiska naturalnego. Integrowana produkcja polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych technik oraz metodyk rolniczych, m.in. agrotechnicznych, chemicznych, fizycznych oraz biologicznych z zastosowaniem nowatorskich produktów biotechnologicznych. Racjonalne podejście do integrowanej produkcji roślin ma na celu zapewnienie zwiększenia plonowania upraw na dostępnych obszarach, zachowując  różnorodność biologiczną oraz dbając o środowisko naturalne. W integrowanej produkcji roślin najważniejszymi elementami jest zapobieganie powstawania szkód, dokładna obserwacja upraw pod kątem zagrożenia przed agrofagami oraz w razie konieczności przemyślana strategia ochrony roślin.

Produkty roślinne w strategii integrowanej produkcji powinny charakteryzować się brakiem przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, a także nawozów, w szczególności zawartości azotanów. Patrząc przez pryzmat branży chemicznej, produkującej środki ochrony roślin, a także nawozy, bardzo ważnym aspektem jest ciągły rozwój oraz zapewnienie rolnikom nowoczesnych rozwiązań w postaci produktów na bazie substancji pochodzenia naturalnego oraz mikroorganizmów. Ważnym elementem jest również tworzenie świadomości rolników na temat prawidłowego oraz racjonalnego zastosowania metod chemicznych, zgodnie z zaleceniami producentów i jednostek badawczych. Wykorzystanie metod chemicznych w ochronie roślin wymaga szczególnej wiedzy w zakresie biologii roślin, szkodników, a także mechanizmu działania stosowanego środka ochrony roślin. Bardzo ważną kwestią jest dokładna lustracja obszarów uprawowych pod względem obecnych szkodników, co pozwoli odpowiednio dostosować środek ochrony roślin zawierający substancję aktywną, która jest najbardziej skuteczna wobec obecnego agrofaga.

Przyłączenie się do systemu integrowanej produkcji jest dobrowolne. Aby przyłączyć się do systemu IPR, należy złożyć zgłoszenie do podmiotu certyfikującego nie później niż 30 dni przed siewem czy sadzeniem roślin lub w przypadku roślin wieloletnich przed rozpoczęciem wegetacji roślin.  Dodatkowo niezbędnym jest potwierdzenie przez zgłaszającego, odbycia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin, obejmujących przepisy prawne, zasady nawożenia, ochrony roślin i bezpieczeństwa pracy. Integrowana produkcja odbywa się zgodnie z metodykami, które są zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Metodyki integrowanej produkcji zawierają informacje na temat wszystkich etapów uprawy od posadzenia rośliny, poprzez jej żywienie, pielęgnację i ochronę, aż do momentu zbioru. Metodyki integrowanej produkcji roślin co roku są dostępne na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wszystkie działania podjęte w ramach integrowanej produkcji powinny być notowane oraz udokumentowane, a następnie weryfikowane przez właściwe podmioty. Dotrzymanie się prawidłowych zasad integrowanej produkcji pozwala producentowi wnioskować o wydanie certyfikatu oraz posługiwać się znakiem integrowanej produkcji. Uzyskanie certyfikatu IPR przez producentów świadczy o wysokiej jakości produktów pochodzenia roślinnego, a przede wszystkim ich bezpieczeństwie dla konsumentów. Uzyskany certyfikat jest ważny nie dłużej niż 12 miesięcy.

Integrowana produkcja roślin pozwala uzyskać plony o najwyższej jakości oraz bezpieczeństwie dla konsumentów i środowiska naturalnego, a także niesie za sobą wiele korzyści marketingowych oraz finansowych dla producentów.

 

Autor: Maria Halka – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.