Komunikat - Synthos Agro

Komunikat

  • /A

Jak prawidłowo wykonać kalibrację opryskiwacza

Jak prawidłowo wykonać kalibrację opryskiwacza

Sezonowa kalibracja opryskiwaczy jest jednym z podstawowych elementów Integrowanej Ochrony Roślin. Oprócz sprawnego opryskiwacza ważnym czynnikiem decydującym o prawidłowym wykonaniu zabiegów ochrony roślin jest odpowiednia regulacja. Polega ona na umiejętnym doborze rozpylaczy, ciśnienia roboczego cieczy oraz prędkości jazdy. Okresową kalibrację należy przeprowadzać co 3 lata podczas atestacji opryskiwacza, którą wykonuje uprawniony diagnosta. Do tego celu wykorzystuje on specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.

Natomiast sezonową kalibracje powinien przeprowadzić sam rolnik. Zabieg ten należy wykonać przed każdym sezonem wegetacyjnym, po trwającej dłużej niż 4 miesiące przerwie postoju opryskiwacza, po każdej zmianie rozpylaczy, zmianie ciśnienia lub rodzaju ciągnika. Dzięki niej uzyskuje się wymaganą wielkość kropel i odpowiednią dawkę cieczy na 1 hektar. Kalibracją nazywa się również takie ustawienie opryskiwacza i prędkości jazdy, które pozwala uzyskać prawidłowy i zaplanowany wydatek cieczy oraz środka ochrony roślin na 1 hektar.

Efektywne wykonanie zabiegu opryskiwania zależy od właściwie przygotowanego do pracy opryskiwacza. Opryskiwacz przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin musi być sprawny technicznie, funkcjonować niezawodnie oraz gwarantować bezpieczne stosowanie środków chemicznych, nawozów płynnych czy innych agrochemikaliów. Opryskiwacz musi posiadać aktualne badanie stanu technicznego (atest jest ważny 3 lata). Belka polowa opryskiwacza powinna być ustawiona na odpowiedniej wysokości, w zależności o typu rozpylacza i kąta rozpylania, aby zagwarantować dobre pokrycie rośliny cieczą użytkową i ograniczyć do minimum znoszenie cieczy poza rośliny chronione.

Ocena stanu technicznego opryskiwacza przed zabiegiem

Przed przystąpieniem do pracy należy ocenić stan techniczny  filtrów, pompy, punktów smarowania i przesmarowania, rozpylaczy, belki polowej, urządzeń pomiarowo sterujących, układu cieczowego i mieszadła. Następnie przeprowadzić profilaktyczne płukanie opryskiwacza w celu usunięcia z instalacji mechanicznych zanieczyszczeń, które mogły powstać w okresie postoju i mogą być przyczyna nieprawidłowej pracy opryskiwacza. Dokładne płukanie instalacji ma na celu także eliminację  ewentualnych pozostałości po poprzednio stosowanych środkach.

Kalibrację ( regulację ) opryskiwacza można podzielić na kilka etapów.

I tak kolejno należy:

  1. określić dawkę cieczy, którą chcemy wykorzystać na jednostce powierzchni. Informacje o dawce stosowania środka i ilości cieczy wydatkowanej  na ha oraz rodzaju opryskiwania (drobnokroplisty, średniokroplisty lub grubokroplisty) zawarte są na etykietach śor.
  2. dokonać pomiaru prędkości opryskiwacza na wybranym biegu ciągnika i ustalonych obrotach silnika. W tym celu opryskiwaczem ze zbiornikiem wypełnionym w około 50 procentach wodą przejeżdżamy 100-metrowy odcinek (na polu lub na obszarze o podobnej fakturze), mierząc czas przejazdu w sekundach. Następnie określamy rzeczywistą prędkość opryskiwacza korzystając z wzoru:  V (km/h) = 360/T, gdzie:

     V -prędkość jazdy opryskiwacza w km/godz.

     T -czas przejazdu odcinka 100 m w sekundach

  1. obliczyć, jaki wypływ z rozpylacza zapewni zaplanowaną dawkę cieczy na hektar. Wydatek cieczy z jednego rozpylacza (l/min) obliczamy z wzoru: q = (Q • V • s)/(600),
    gdzie: Q – zaplanowany wydatek cieczy (l/ha),  V – prędkość jazdy ciągnika (km/h), s – rozstaw rozpylaczy na belce polowej (m).
  2. Mając informację dotyczącą wydatku cieczy, należy przystąpić do doboru kompletu rozpylaczy. Podczas wybierania dysz należy wybierać te, których natężenie wypływu zbliżone jest do obliczonego.
  3. Znając typ rozpylaczy, należy przystąpić do  pomiaru natężenia wypływu cieczy z poszczególnych rozpylaczy. Do tego celu używamy specjalnych naczyń miarowych. Naczynie podstawia się na określony czas pod rozpylacze, a po przeprowadzeniu pomiaru wartości odczytuje się z umieszczonej na nim skali. Należy pamiętać, aby sprawdzić wydatek, z co najmniej kilku rozpylaczy. Ważne jest, aby odchylenie w wydatkowaniu pomiędzy poszczególnymi rozpylaczami nie było większe niż 5%. Jeżeli rzeczywiste zużycie cieczy jest niższe od zakładanego, należy nieznacznie zwiększyć wartość ciśnienia.
     

Okresowa regulacja opryskiwacza i odpowiednie ustawienie jego parametrów eksploatacyjnych ma na celu:precyzyjne wykorzystanie ustalonej dawki środków ochrony roślin i zużycie zaplanowanej objętości cieczy użytkowej na opryskiwaną powierzchnię, odpowiednią skuteczność zabiegu oraz unikanie nadwyżek cieczy użytkowej w zbiorniku po zakończeniu opryskiwania.

Uwaga: Podane zasady regulacji opryskiwacza obowiązują podczas wykonywania wszystkich zabiegów ochronnych wykonywanych w uprawach polowych niezależnie czy stosowane są środki ochrony roślin, nawozy płynne, czy stosuje się je pojedynczo lub łącznie z innymi preparatami.

 

Autor: Małgorzata Dulska - Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.