Komunikat

  • /A

Magnezium Vigor - dokarmianie sadów

Magnezium Vigor

 

Jedną z głównych cech charakterystycznych dla współczesnego sadownictwa jest kontrolowane nawożenie sadów. Polega ono na dostarczaniu składników pokarmowych, w momencie kiedy drzewa owocowe tego potrzebują, opierając się na analizie gleby. Pozwala ona określić czy zawarte w niej składniki mineralne znajdują się w odpowiednich ilościach, czyli takich jakie niezbędne są do dobrego wzrostu i obfitego plonowania rośliny.

Konieczność wykonania zabiegu nawożenia można ocenić na podstawie ogólnego wyglądu roślin. Obserwując roślinę można zauważyć u niej objawy niedoboru lub nadmiaru pewnych składników mineralnych i na tej podstawie odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć dawki poszczególnych nawozów. Obserwacja jest najprostszą i dostępną dla każdego sadownika metodą, niestety czasami bywa zawodna. Zdecydowanie dokładniej można określić potrzeby nawozowe drzew w sadzie na podstawie analizy chemicznej gleby oraz analizując zawartości składników mineralnych w liściach. Podstawową metodą dostarczenia roślinom niezbędnych do prawidłowego rozwoju składników mineralnych jest nawożenie doglebowe. Rośliny pobierają je z gleby za pomocą rozbudowanego systemu korzeniowego. Często jednak makro i mikroskładniki są pobierane z gleby w niewielkich ilościach, co powoduje, że doglebowe ich dostarczanie jest mało efektywne. Dlatego też koniecznym staje się dokarmianie pozakorzeniowe.

Dokarmianie dolistne pozwala na szybkie i skuteczne przeciwdziałanie niedoborów składników pokarmowych spowodowanych np. uszkodzeniem systemu korzeniowego czy suszą. Warunki takie mogą zakłócić proces pobierania i przemieszczania składników mineralnych. Nawozy stosowane dolistnie charakteryzują się szybkim przenikaniem składników mineralnych, straty są mniejsze, a okres od chwili opryskiwania do pobierania przez rośliny jest znacznie krótszy niż w przypadku nawożenia doglebowego. Należy jednak pamiętać iż nawożenie dolistne nie może całkowicie zastąpić nawożenia doglebowego, jeżeli chodzi o dostarczenie podstawowych składników mineralnych roślinom, niemniej jednak pozwala na szybkie dostarczenie makro- i mikroelementów w przypadku wystąpienia w okresie wegetacji objawów niedoboru któregoś ze składników.

W trakcie wzrostu drzew i krzewów owocowych składniki mineralne pełnią wiele różnych funkcji, ich brak lub nadmiar ma często odzwierciedlenie w wyglądzie roślin. Niektóre składniki mają wpływ na zdrowotność i wzrost rośliny, inne wpływają na zawiązywanie, wykształcanie się i jakość owoców, jeszcze inne na przebieg wegetacji. Takie składniki jak wapń, magnez, żelazo oraz mikroelementy (miedź, cynk, bor i molibden) najczęściej dostarczane są roślinom poprzez nawożenie dolistne. Temperatura oraz wilgotność powietrza ma największy wpływ na intensywność pobierania przez liście składników pokarmowych. Nawożenie dolistne powinno przeprowadzać się w dni pochmurne, tuż po opadach deszczu (wczesnym rankiem lub późnym popołudniem). Zaleca się również dodawanie do cieczy roboczej produktu zmniejszającego napięcie powierzchniowe, który powinien ułatwić kontakt cieczy roboczej z całą powierzchnią liścia, a tym samym zwiększy jego możliwość do pobierania składników. Najskuteczniejszym terminem nawożenia dolistnego uważa się okres tuż po kwitnieniu drzew.

Racjonalne nawożenie drzew i krzewów owocowych zależne jest od znajomości ich zapotrzebowania na poszczególne składniki pokarmowe. Jednym z głównych i najczęściej stosowanym dolistnie makroelementem jest magnez (Mg). Wchodzi on w skład chlorofilu, czyli zielonego barwnika odpowiedzialnego za przeprowadzanie procesu fotosyntezy w roślinie. Pełni on również wiele ważnych funkcji w komórce tj. aktywuje enzymy biorące udział w procesie oddychania i syntezy tłuszczów oraz białek, czy też w regulowaniu gospodarki wodnej. Największe zapotrzebowanie rośliny na magnez ma miejsce po kwitnieniu i trwa przez około 3 do 4 tygodni, w tym okresie dochodzi do intensywnego dzielenia się komórek w zawiązkach owoców.

Niedobór magnezu w Polskich sadach występuje powszechnie. Objawia się on zahamowaniem wzrostu oraz chlorozą liści (miedzy nerwami). Pod koniec czerwca można już zauważyć pierwsze objawy niedoboru, najpierw na najstarszych liściach, a następnie również na liściach młodych. Niedobór magnezu odbija się również na owocowaniu. Owoce są słabo zabarwione i drobniejsze, o zmniejszonej wartości przechowalniczej. Brak magnezu występuje głównie na glebach lekkich o małym kompleksie sorpcyjnym oraz na glebach kwaśnych, gdzie magnez przechodzi w związki niedostępne dla roślin. Również przy intensywnym nawożeniu potasem, zawartość dostępnego magnezu może się zmniejszyć.

Po zauważeniu objawów niedoboru magnezu, najczęściej stosuje się produkty dolistne. Firma Synthos Agro zaleca stosownie produktu MAGNEZIUM VIGOR. Jest to nawóz WE zawierający takie składniki jak: MgO, SO3 oraz Fe. Wyrób Magnezium Vigor posiada certyfikat zgodności, który potwierdza spełnienie wymagań Rozrządzenia (WE) Nr 20003/2003 w sprawie nawozów, a tym samym zgodność Magnezium Vigor z typem nawozu oznaczonym znakiem „NAWÓZ WE”. Magnezium Vigor jest nowoczesnym nawozem dolistnym, dostarczającym roślinom w sposób pełny wszystkich zawartych w nim mineralnych składników pokarmowych. Oprócz magnezu w formie tlenku (MgO)- 20,00% (m/m), zawiera też siarkę w postaci trójtlenku (SO3)- 41,00% (m/m), oraz chelat żelaza (Fe)- 0,42% (m/m) (substancją chelatującą jony żelaza po rozpuszczeniu w wodzie w zbiorniku opryskiwacza jest EDTA- kwas etylenodiaminotetraoctowy). Chelaty zapewniają stopniowe uwalnianie jonów, dzięki czemu jony żelaza są bardziej dostępne dla roślin, są łatwo pobierane i przemieszczane w roślinie. Chelaty jako połączenia mineralno-organiczne, chronią zawarte w związku pierwiastki przed wytrąceniem i przejściem z formy przyswajalnej w nieprzyswajalną. Najważniejszą zaletą Magnezium Vigor jest jego całkowita rozpuszczalność w wodzie oraz brak chlorków. Nawóz nie tworzy osadów, nie powoduje wytrącania się mikroelementów w gotowej cieczy roboczej oraz nie powoduje fitotoksyczności roślin.

Ze względu na swój skład Magnezium Vigor zaleca się więc stosować nie tylko w celu likwidacji niedoborów magnezu, ale także w celu wyrównywania niedoborów siarki w okresach największej wrażliwości drzew na brak dostępności tych składników. Opryskiwanie drzew po kwitnieniu nawozem Magnezium Vigor ma znaczący wpływ na wzrost efektywności fotosyntezy i zwiększenie wydajności asymilacyjnej roślin, co w efekcie zapewni wysoką jakość owoców.


Autor - Aleksandra Mirocha - Ekspert ŚOR Synthos AGRO

 

 

 

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.