Komunikat

  • /A

Skuteczna ochrona upraw małoobszarowych przed chorobami grzybowymi - TORES 250 EC

Rośliny małoobszarowe są to rośliny uprawne, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% gruntów ornych, nie są powszechnie uprawiane na terytorium Polski, ale mają niejednokrotnie bardzo duże znaczenie gospodarcze. Mówimy tu w większości przypadków o istotnych gospodarczo uprawach specjalistycznych takich jak rośliny zielarskie, niektóre warzywa i owoce, rośliny ozdobne czy szkółki. Uprawy małoobszarowe zapewniają bioróżnorodność na obszarach wiejskich, stanowią źródło dochodu rolników specjalizujących się w ich uprawie, czasem od pokoleń. Dla wielu z nich to duża szansa na dobry zysk, mimo iż uprawy takie wymagają niejednokrotnie zwiększonych nakładów pracy związanych nie tylko z samą uprawą ale też i z ochroną.

Rośliny małoobszarowe to np:

- rośliny warzywne: marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, salsefia, burak ćwikłowy

- rośliny okopowe: topinambur, rzodkiew, rzepa, brukiew

- rośliny sadownicze: czereśnia, grusza

- rośliny ozdobne, rośliny zielarskie, energetyczne

(Pełna lista upraw małoobszarowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych ś.o.r. ( z późn. zmianami z dnia 15 marca 2017 r.)

Podobnie jak inne uprawy, także rośliny małoobszarowe podatne są na niekorzystny wpływ wielu czynników abiotycznych i biotycznych takich jak choroby, szkodniki czy chwasty, a ich uprawa bez ochrony chemicznej nie zawsze jest możliwa. I choć Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, zachęca do stosowania metod alternatywnych, niechemicznych, minimalizujących zużycie agrochemikaliów. Nie zawsze metody te  są wystarczające, by zapewnić dobrą zdrowotność uprawianych roślin. Dlatego środki chemiczne stanowią nadal jedną z możliwych alternatyw w ochronie upraw małoobszarowych. Lista chemicznych środków ochrony roślin i substancji czynnych zarejestrowanych do ochrony roślin małoobszarowych nie jest zbyt długa. Sytuacja na rynku środków ochrony roślin do stosowania w uprawach małoobszarowych jednak stopniowo się zmienia, każdego roku obserwuje się nowe rejestracje w uprawach małoobszarowych. Jest to wynik m.in. obowiązujących przepisów prawnych, a dokładniej art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Jeśli roślina uprawna została zakwalifikowana do grupy upraw małoobszarowych, możliwe staje się rozszerzanie zakresów stosowania środków ochrony roślin o ochronę tych upraw w uproszczonym trybie, określonym właśnie w art. 51 wspomnianego rozporządzenia. Pozwala to poszerzyć listę środków ochrony roślin dostępnych do stosowania w tych uprawach i tym samym zwiększy efektywność dotychczasowej ochrony chemicznej przeciwko organizmom szkodliwym.

Na liście środków ochrony roślin do stosowania w uprawach małoobszarowych, od lutego 2019 znajduje się fungicydTORES 250 EC. Środek uzyskał pierwszą rejestrację w 2016 r. Od ponad dwóch lat jest obecny na rynku i cieszy się dużym zainteresowaniem odbiorców z branży sadowniczej i rolniczej. Po ten środek chętnie sięgają sadownicy borykający się z parchem jabłoni czy plantatorzy wiśni, dla których problemem jest drobna plamistość liści drzew pestkowych. TORES 250 ECsprawdził się także jako skuteczna broń w walce z najgroźniejszymi chorobami rzepaku ozimego tj. czernią  krzyżowych i zgnilizną twardzikową. Środek ochrony roślin TORES 250 EC można także stosować  w takich uprawach jak : grusza, czereśnia, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, salsefia, burak ćwikłowy, chrzan, rzodkiew, topinambur, rzepa, brukiew, pasternak czy róża uprawiana w polu. Wszystkie wymienione tu rośliny są uprawiane na małych areałach, są zakwalifikowane do upraw małoobszarowych i znajdują się na liście upraw, które nie są powszechnie uprawiane w Polsce. TORES 250 EC jest cennym środkiem grzybobójczym ze względu na swoje działanie zarówno zapobiegawcze jak i  interwencyjne oraz wyniszczające choroby, które zdążyły się w roślinach rozwinąć.

 Jeśli koniecznym staje się zabieg wyniszczający parcha gruszy czy drobną plamistość liści drzew pestkowych w sadach czereśniowych już możesz zastosować nowy w tych uprawach, lecz nie nowy na rynku, środek TORES 250 EC, w zalecanej dawce 0,2 l/ha.

 Marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, rzodkiew są atakowane przez takie choroby jak alternarioza czy mączniak prawdziwy. Problemem w uprawie topinamburajest zgnilizna twardzikowa, a ci którzy uprawiają salsefię borykają się często z mączniakiem prawdziwym, który zwłaszcza w lata ciepłe i bezdeszczowe możne zniszczyć bezpowrotnie całą plantację, niwecząc trud związany z uprawą i pielęgnacją. Rolnicy uprawiający  rzepę czy brukiew by nie dopuścić do obniżenia i pogorszenia jakości plonów, muszą je chronić przed alternariozą. Podobnie jak w przypadku uprawy buraków ćwikłowych atakowanych przez rdzę czy róż uprawianych w gruncie dla których zagrożeniem są mączniak prawdziwy i rdze. Tylko właściwa i skuteczna ochrona zapewni zysk producentom tych upraw. Zgodnie z zaleceniami ochronę wszystkich tych upraw przed powszechnie występującymi w nich chorobami grzybowymi zapewni  TORES 250 EC stosowany w dawce 0,5 l/ha.

TORES 250 EC ma szereg zalet. Jest bardzo szybko pobierany przez liście opryskiwanych roślin, i równomiernie w nich rozprowadzany. W roślinie przemieszcza się systemicznie, co oznacza, że wnika głęboko w tkankę roślin i oddziałuje na poszczególne ich układy, zapewniając długie działanie zapobiegawcze i lecznicze (do 120 godzin po infekcji). Warto również wiedzieć, że jest to najdłuższe działanie interwencyjne ze wszystkich dostępnych na rynku preparatów. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy występują kilkudniowe, ciągłe opady. TORES 250 EC występuje w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zawiera w składzie substancję czynną difenokonazol, związek  z grupy triazoli, w ilości 250 gram na 1 litr produktu. Każdy użytkownik tego  produktu powinien pamiętać, że stosuje się go wyłącznie w temperaturze powietrza przekraczającej 12°C, gdyż tylko w takich warunkach można będzie uzyskać maksymalną skuteczność w zwalczaniu chorób. Im niższa temperatura, tym wolniejszy jest przebieg procesów fizjologicznych zachodzących  w komórce rośliny i tym samym  gorsza jest skuteczność produktu.

Środek należy do grupy inhibitorów syntezy steroli- SBI (wg FRAC Grupa 3). W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m in. stosowanie środka:

  • w terminie i dawce zgodnie z etykietą,
  • przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup,
    o odmiennym mechanizmie działania.

Autor: Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.