Komunikat

  • /A

Skuteczna ochrona zbóż jarych przed chorobami grzybowymi – Funaben Plus 02 WS

Choroby zbóż wywoływane przez grzyby, czyli tzw. fitomykozy, mogą stanowić znaczny problem w uprawie bardzo popularnych w Polsce pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Porażenie upraw przez śnieć cuchnącą pszenicy, zgorzel siewek lub głownię pylącą jęczmienia może spowodować zmniejszenie ilości zebranego ziarna nawet o kilkadziesiąt procent. Wszystko za sprawą patogenu zbóż – chorobotwórczych grzybów z gatunku Tilletia tritici (śnieć cuchnąca pszenicy), Ustilago nuda f.sp. hordei (głownia pyląca jęczmienia) oraz z rodzaju Fusarium spp. (zgorzel siewek).

Występowanie śnieci cuchnącej pszenicy objawia się poprzez zahamowanie wzrostu roślin, sinozieloną barwę, rozwarte kłosy oraz obecność tzw. torebek śnieciowych. Można je zauważyć, ponieważ są one krótsze i bardziej pękate od ziarna, a po rozgnieceniu niedojrzałych torebek wypływa brunatnoczarna maź o zapachu śledzi. W dojrzałych torebkach znajdują się zarodniki, które wyglądają jak pylista, brunatna masa. W przypadku zgorzeli siewek, choroba ta powoduje zmianę barwy młodych korzeni zboża – te czernieją i następnie obumierają. W konsekwencji, pojawiają się braki we wschodach, a powstające kiełki są zniekształcone.

W uprawie jęczmienia jarego, jedną z najważniejszych chorób jest głownia pyląca jęczmienia. Powoduje ona niszczenie kłosów, co można zauważyć poprzez obecność skupisk zarodników, które po pęknięciu i uwolnieniu teliospor pozostawiają jedynie osadki kłosków.

Warto wspomnieć, że wskazane powyżej patogeny mogą wytwarzać groźne dla zdrowia mikotoksyny, w tym zearalenon lub metabolity z grupy trichotocenów: deoksyniwalenol oraz niwalenol, które po spożyciu przez człowieka lub zwierzę wywołują choroby zwane mikotoksykozami, obejmującymi zatrucia ostre, przewlekłe i chroniczne oraz objawiającymi się między innymi poprzez wymioty, biegunkę, ból głowy, zaburzenia hormonalne, problemy z płodnością, zmniejszenie masy ciała, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Długotrwałe narażenie na toksyczne substancje wydzielane przez grzyby zwiększa prawdopodobieństwo zachorowalności na wiele rodzajów nowotworów oraz uszkodzenia organów wewnętrznych. Miktotoksyny są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i młodych zwierząt.

W odpowiedzi na zagrożenie dla upraw ze strony pasożytniczych grzybów stosuje się ziarno zaprawiane fungicydem na bazie substancji aktywnej m.in. tebukonazolu. Jest to związek z grupy triazoli, który hamuje produkcję ergosterolu, będącego składnikiem błon komórkowych grzybów, co hamuje wzrost grzybni i w konsekwencji zapobiega rozwojowi poważnych chorób zbóż, w tym śnieci cuchnącej pszenicy, zgorzeli siewek oraz głowni pylącej jęczmienia. Substancja aktywna tebukonazol jest  składnikiem dobrze znanej na polskim rynku zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS, zapewniającej wysoką skuteczność w ochronie upraw przed wspomnianymi zagrożeniami. Funaben Plus 02 WS  to środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do zaprawiania ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych materiału siewnego pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego. Wysiew ziarna zaprawionego produktem Funaben Plus 02 WS gwarantuje wysoką ochronę przed chorobotwórczymi grzybami, a w konsekwencji zapobiega stratom w plonach i zyskach producentów żywności. Trzeba podkreślić, że wykryta obecność patogenów i ich toksyn w zebranym zbożu uniemożliwia wprowadzenie takiego produktu na rynek. Dlatego tak istotne jest, aby już na samym początku produkcji roślinnej – na etapie siewu, zabezpieczyć plon przed fitomykozami, tym bardziej, że stosowanie oprysków w trakcie okresu wegetacji nie przynosi zadowalającej ochrony przed śniecią cuchnącą, zgorzelą siewek i głownią pylącą jęczmienia. Warto o tym przypominać szczególnie o tej porze roku – wiosną, tuż przed siewem, ponieważ jest to najlepszy czas na zaprawianie zbóż jarych.

Należy zwrócić uwagę, że każdy środek przeznaczony do ochrony roślin powinien być używany ze szczególną ostrożnością, pamiętając o stosowaniu rękawic, okularów i pozostałej odzieży ochronnej. Zaleca się stosowanie środka Funaben Plus 02 WS na suche, oczyszczone ziarno, o wilgotności nie przekraczającej 16%. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję stosowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ostrożności i znaki ostrzegawcze. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zakup produktu Funaben Plus 02 WS jest możliwy u naszego Dystrybutora - w firmie WIALAN.

 

Autor: Karolina Bałuszyńska – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.