Komunikat

  • /A

Zaprawianie zbóż jarych

Pierwszym zabiegiem wykonywanym w celu ochrony roślin jest zaprawianie nasion. Jest to swego rodzaju fundament pod dalszą ochronę, który ma na celu ochronę przed najgroźniejszymi chorobami, które mogłyby się pojawić tuż po wschodach rośliny. Zaprawianie przed siewem jest podstawowym zabiegiem ochronnym oraz  najtańszym sposobem zwalczania patogenów występujących w glebie i przenoszonych wraz z nasionami. To zabieg, który niewątpliwie przyniesie zysk. Z jednej strony pozwala zwalczyć chorobotwórcze grzyby, na które w okresie wegetacji nie ma już ratunku, a dodatkowo pomoże ograniczyć występowanie patogenów powodujących plamistość liści, rdze, fuzariozę kłosów czy mączniaka prawdziwego. Zabieg przeprowadzany jest przed wysiewem nasion i polega na pokryciu materiału siewnego cienką i równomierną warstwą preparatu w postaci pylistej (tzw. zaprawianie na sucho) lub w postaci zawiesiny wodnej (tzw. zaprawianie na mokro).

Stosowanie zapraw ma na celu zabezpieczenie młodych siewek przed patogenami znajdującymi się w glebie i na nasionach, jak również ogranicza ryzyko zaatakowania ich przez szkodniki. Skutkuje to bardziej wyrównanymi plonami o wyższej jakości. Zaprawianie uznawane jest za najbezpieczniejsze dla środowiska oraz za najbardziej oszczędny sposób ochrony roślin. Stosowane dawki środków ochrony roślin są znacznie niższe w porównaniu do preparatów stosowanych nalistnie lub doglebowo.

O zdrowe łany i dobry plon trzeba zadbać już na starcie- zaprawiając materiał siewny. Nieprzerwane i powtarzane wysiewy niezaprawionego chemicznie materiału siewnego mogą doprowadzić do szybkiego rozwoju chorób. Ponadto, sprzęt do zbioru używany na zainfekowanej plantacji może przyczynić się do rozprzestrzenienia patogenów w kolejnych latach.

Decydując się na samodzielne zaprawianie nasion, należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych dawek, które zostały określone przez jej producenta i znajdują się na etykiecie produktu. Zbyt duża ilość preparatu może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Równie istotne jest równomierne pokrycie wszystkich nasion preparatem. Według zasad integrowanej ochrony roślin należy wysiewać nasiona zaprawione przemiennie różnymi zaprawami nasiennymi, które wykazują odmienne mechanizmy działania na agrofagi, pomaga to w zapobieganiu powstawania odporności.

Największe zagrożenie chorób występuje w pszenicy i jęczmieniu jarym, nieco mniejsze w owsie i pszenżycie. Zaprawianie we wszystkich gatunkach zbóż jarych pozwala na zwalczanie grzybów chorobotwórczych powodujących opóźnienie wschodów i zgorzel siewek, przede wszystkim takich rodzajów jak: Fusarium, Rhizoctonia, Heliminthosporium, Sclerotinia, Alternaria i Botrytis. Grzyby te występują powszechnie w glebie, dlatego walka z nimi jest niezwykle istotna, a jej dodatkowym efektem jest poprawa stanu fitosanitarnego gleby (mająca duże znaczenie dla upraw następczych). Jest to jedyny zabieg gwarantujący ochronę zbóż i innych roślin rolniczych przed zgorzelą siewek. Zarodniki grzyba mogą przetrwać w glebie nawet kilka lat. Choroba ta atakuje młode siewki z gleby, powodując ich zamieranie. Efektem tego jest zmniejszenie obsady roślin, co prowadzi do znacznej obniżki plonów.

Zaprawianie zbóż ograniczy również występowanie takich chorób jak: śnieć cuchnąca i głownia pyląca pszenicy, głownia pyląca i zwarta jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia oraz głownia zwarta i pyląca owsa. Zaprawianie jest jedynym sposobem na ograniczenie występowania tych chorób, gdyż nie można ich zwalczyć wykonując zabiegi opryskiwania w czasie wegetacji. Należy pamiętać, że żaden z fungicydów zastosowany do oprysku zbóż w okresie pełnego rozwoju nie uchroni od zgorzeli siewek, śnieci cuchnącej, śnieci gładkiej, głowni czy pasiastości liści jęczmienia, zaprawianie więc jest najbardziej trafnym i opłacalnym zabiegiem już na starcie.

Zaprawą, która skutecznie poradzi sobie z najbardziej uciążliwymi chorobami grzybowymi na zbożach jest FUNABEN PLUS 02 WS. Jestto środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, gwarantujący wysoką skuteczność ochrony nasion, siewek i młodej rośliny przed chorobami grzybowymi, tj. śniecią cuchnącą pszenicy, zgorzelą siewek czy głownią pylącą jęczmienia.  Systemiczne działanie substancji czynnej tebukonazol zapewnia skuteczną ochronę pszenicy jarej oraz jęczmienia jarego przed chorobami, już w dawce 150 g środka na 100 kg ziarna siewnego. Tebukonazol jest szybko absorbowany do wnętrza wegetatywnych części roślin. Wykazuje działanie zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające. FUNABEN PLUS 02 WSprowadzi do większego i wysokiej jakości plonu.

Stosowanie FUNABEN PLUS 02 WS daje możliwość bardzo precyzyjnego dozowania środka ochrony roślin bez ryzyka przedawkowania oraz duże oszczędności kosztów zabiegu dla rolników. Środek jest dostępny w sprzedaży w różnej wielkości opakowaniach:0,3 kg, 0,45 kg, 0,9 kg i 1,5 kg.

 

Autor: Aleksandra Mirocha - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.