TERBUT® 500 SC,
TAZOPRYM 500 SC

Selective herbicide with systemic action, soil-applied, in the form of a suspension concentrate for dilution with water (SC). According to the HRAC classification, the active substance terbutylazine is classified as group 5 (formerly group C1). The product contains an active substance from the group of photosystem II inhibitors. The product is absorbed mainly by the roots of plants and, to a small extent, through their leaves, first causing leaf chlorosis, visible in particular in the spaces between the nerves, as well as on the edges and tops. Often, the symptoms of the action are not even visible, because the weeds die during their emergence phase. The product kills weeds from the germination stage to the four-leaf stage. It limits the emergence of weeds for 6-8 weeks after the treatment. Moderate rainfall and warm weather favour the action of the product.

Active substance content:

terbuthylazine (a compound from the triazine group) - 500 g/L (45.25%)

Shelf life:

The product intended for use with self-propelled or tractor field sprayers.

Shelf life:

2 years

Available volumes:

1L, 5L

RELIABLE IN PRE-EMERGENCE WEED CONTROL IN SEEDBEDS.

Action on weeds

CORN

Recommended dose

Recommended amount of water:

Time of application

Sensitive weeds: field pansy, scentless mayweed, pigweed amaranth, shepherd’s purse

Terbut 500SC 1/ha + Hydron 0,2l/ha

200-300 l/ha.

pre-emergence application at dry seed stage (BBCH 00)

Medium-sensitive weeds: small geranium, cornflower, chickweed, quinoa, clinging weed, knotweed

Terbut 500SC 1/ha + Hydron 0,2l/ha

200-300 l/ha.

pre-emergence application at dry seed stage (BBCH 00)

 • Products containing the active substance terbutylazine should not be applied more frequently than every three years in the same area, at a total dose not exceeding 0.85 kg of active substance per hectare.
 • The product should not be used on sites with weed biotypes with proven resistance to active substances classified as HRAC Group 5 (formerly Group C1).
 • In unfavorable weather conditions (e.g. drought, frost, large temperature fluctuations between night and day), the product may cause temporary leaf damage on some maize varieties, which does not have a negative impact on the quality and quantity of the crop.
 • The use of the product is not recommended in maize inbred lines and seedbeds unless a trial treatment is first carried out to check for symptoms of plant damage or advisor or representative of the authorisation holder is contacted.

Information

 • H302- Działa szkodliwie po połknięciu., H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry. H373- Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzalnego narażenia. H410- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260-Nie wdychać mgły, par, rozpylonej cieczy. P280- Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P330-Wypłukać usta. P302+P352-W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
  /mydłem. P333+P313 – W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki: Zgłosić się pod opiekę lekarza. P391-Zebrać wyciek.

   

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.