KADI®ReNovo 72,5 WG, KAPSTER®ReNovo 72,5 WG, KAPDUO®ReNovo 72,5 WG

Fungicyd w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej (WG) o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zawartość substancji aktywnej:

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/kg (2,5 %)

kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 700 g/kg (70,0 %)

Stosowanie środka:

jabłoń, grusza, pigwa, nieszpułka, wiśnia, czereśnia

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 kg, 10 kg

Produkt dostępny również pod nazwamI handlowymi: KAPSTER® 72,5 WG, KAPDUO® 72,5 WG

KOMPLEKSOWY SYSTEM OCHRONY PRZED CHOROBAMI GRZYBOWYMI W SADZIE

Uprawa

Choroba

Zalecana dawka/ha

Termin stosowania

Jabłoń

parch jabłoni

mączniak jabłoni

2kg

Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka do końca fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 5 dni.

Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy otwartych jest ok. 20% kwiatów do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm – faza T. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10 dni.

Grusza,

Pigwa

parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych

2 kg

Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka do fazy początku dojrzewania owoców. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10 dni.

Niepszułka

parch, mączniak prawdziwy

2 kg

Stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie, w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy zielonego pąka do fazy dojrzewania owoców. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10 dni.

Wiśnia, Czereśnia

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Gorzka zgnilizna

brunatna zgnilizna drzew pestkowych

2 kg

Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do fazy gdy owoc osiąga około 60% typowej wielkości (BBCH 71-76).

Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do początku fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-81).

Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby, od głównego stadium wzrostu 7: rozwój owoców do fazy rozrastania zalążni (BBCH 71 -72).

 • Innowacyjny środek grzybobójczy (pierwszy na rynku z takim połączeniem substancji aktywnych).
 • Komfort stosowania (formulacja WG - łatwość przygotowania cieczy roboczej i łatwość w przechowywaniu).
 • Gotowa fabrycznie mieszanka zawierająca dwie uzupełniające się substancje aktywne (kaptan - działanie kontaktowe i difenokonazol - działanie układowe) oraz dwa różne sposoby działania: zapobiegawczy i interwencyjny (w zwalczaniu parcha jabłoni produkt wykazuje bardzo dobre działanie poinfekcyjne nawet do 120 godzin). Skuteczny na krótko przed wystąpieniem i po wystąpieniu infekcji - chroni liście i zawiązki owoców.
 • Produkt zgodny ze strategią antyodpornościową i integrowaną ochroną.
 • Elastyczne stosowanie - możliwość aplikacji w szerokim okienku aplikacyjnym.
 • Efektywna ochrona przed najgroźniejszymi z ekonomicznego punktu widzenia chorobami grzybowymi.

Informacje

 • jabłka, gruszki,wiśnia,czereśnia, pigwy, nieszpułki – 21 dni

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+ P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem. Zebrać rozsypany produkt.

   

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.