KAPTAN® GOLD 80 WG

Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego przed chorobami powodowanymi przez grzyby w uprawach sadowniczych. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna kaptan zaliczana jest do grupy M4. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Zawartość substancji aktywnej:

kaptan - 800 g/kg

Stosowanie środka:

jabłoń, grusza, wiśnia, truskawka, czereśnia, nieszpułka, pigwa pospolita, pigwowiec, jabłoń płonka, grusza azjatycka

Okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 kg, 5 kg

Informacje

  • Jabłoń, grusza, nieszpułka, pigwa pospolita, pigwowiec, jabłoń płonka, grusza azjatycka – 28 dni.

    Wiśnia, czereśnia – 21 dni.

    Truskawka – 14 dni.

  • H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka. H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P202 – Używać tylko po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich środków bezpieczeństwa. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody/ mydłem. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.

     

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.