KAPTAN® ZAWIESINOWY 50 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni
i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnej:

kaptan - 500 g/kg

Stosowanie środka:

jabłoń, grusza, wiśnia, fasola szparagowa

okres ważności:

3 lata

dostępne opakowania:

1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg

Niezawodny w ochronie sadów przed parchem jabłoni i gruszy.

Stosowany w drugiej połowie sezonu ogranicza populację grzybów powodujących gorzką zgniliznę wiśni.

Uprawa

Choroba

Zalecana dawka/ha

Termin stosowania

Jabłoń,

Grusza

parch jabłoni, parch gruszy

3kg

Stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy, gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości. Stosować maksymalnie 4 razy w sezonie, co 7 dni.

Wiśnia

gorzka zgnilizna wiśni

3kg

Środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych od fazy rozrastania się zalążni do początku dojrzewania, wybarwiania owoców. Stosować maksymalnie 4 razy w sezonie, co 10-14 dni.

Fasola szparagowa

antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa, szara pleśń

1,2kg

Stosować w okresie formowania strąków.
Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co 7-10 dni.

 • Niezawodny w ochronie sadów przed parchem jabłoni i gruszy.
 • Korzystnie wpływa na wybarwienie owoców oraz tak zwany efekt zielony.
 • W przypadku jabłoni i gruszy - Kaptan można stosować przez cały sezon wegetacyjny.
 • Stosowany w drugiej połowie sezonu ogranicza także populację grzybów powodujących gorzką zgniliznę wiśni.
 • Istotny element w strategii antyodpornościowej.
 • Produkt rekomendowany do Integrowanej Ochrony Roślin.

Informacje

 • H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka. H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ; Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności; Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

   

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.