MIEDZIAN® 50 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, do zastosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji aktywnej:

tlenochlorek miedzi - 500 g/kg

Stosowanie środka:

jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, ogórek (uprawiany w gruncie), pomidor (uprawiany w gruncie i pod osłonami), fasola szparagowa, winorośl, czarna porzeczka, orzech laskowy, orzech włoski, zatrwian tatarski

Okres ważności

3 lata

Dostępne opakowania

250 g, 500 g, 1,5 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 45 kg

MIEDZIAN 50 WP
CERTYFIKOWANY W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH

Uprawa

Choroba

Zalecana dawka/ha

Termin stosowania

Jabłoń

parch jabłoni

zaraza ogniowa

1,5 kg

1,5 kg

Stosować w fazie zielonego pąka. Ze względu na możliwość spowodowania
poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1–2 zabiegi w sezonie.

W okresie kwitnienia. W okresie wzrostu owoców. Maksymalnie 4 zabiegi w sezonie.

Grusza

parch gruszy

zaraza ogniowa

1,5 kg

1,5 kg 0,75 kg

Stosować w fazie zielonego pąka. Ze względu na możliwość spowodowania
poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1–2 zabiegi w sezonie.

Wyższą dawkę stosować w okresie kwitnienia, niższą w okresie wzrostu owoców. Maksymalnie 4 zabiegi w sezonie.

Czereśnia,

Wiśnia

rak bakteryjny drzew pestkowych

1,5–3 kg

Wyższą dawkę stosować w okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych, niższą w okresie kwitnienia i wzrostu owoców. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 7–10 dni.

Brzoskwinia

kędzierzawość liści brzoskwiń

7 kg

Stosować w okresie bezlistnym, w czasie nabrzmiewania pąków lub jesienią.
Stosować 1 raz w sezonie.

Ogórek
(uprawiany w gruncie)

bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych

2,5–3 kg

Stosować od początku kwitnienia do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga wielkość zbiorczą: 2–3 zabiegi co 7 dni lub zgodnie z sygnalizacją.

Pomidor

zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość

w gruncie: 2,5–3 kg pod osłoną: 0,3%

Stosować od początku kwitnienia do fazy, gdy 50% owoców jest wybarwionych.
Stosować 2–3 razy w sezonie co 7–10 dni lub zgodnie z sygnalizacją.

Fasola szparagowa

antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń

3 kg

Stosować od pełni fazy kwitnienia do końca kwitnienia, max. 2 zabiegi co 7 dni.

Winorośl

mączniak rzekomy winorośli

2,5 kg

Stosować przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Czarna porzeczka

antraknoza, rdza wejmutkowoporzeczkowa, biała plamistość liści

3 kg

Stosować bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10 dni.

Orzech laskowy,

Orzech włoski

antraknoza

bakteryjna zgorzel

2–3 kg

2–3 kg

Stosować od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk przed kwitnieniem kwiatów żeńskich. Stosować 2 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Stosować od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich.
Stosować 2 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Zatrwian tatarski

mączniak rzekomy

0,2% (200 g na 100 l wody)

Stosować w fazie rozety z 15–18 liśćmi. Stosować 3 razy w sezonie, co 7–14 dni

Informacje

  • Jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa – 7 dni.

    Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy, zatrwian tatarski – nie dotyczy.

  • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 – Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
    informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.