MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji aktywnej:

tlenochlorek miedzi - 350 g/kg

Stosowanie środka:

jabłoń, grusza, czereśnia, wiśnia, brzoskwinia, ogórek (uprawiany w gruncie), pomidor (uprawiany w gruncie i pod osłonami), fasola szparagowa, winorośl, czarna porzeczka, orzech laskowy, orzech włoski, zatrwian tatarski

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l

MIEDZIAN EXTRA 350 SC
CERTYFIKOWANY W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH

Uprawa

Choroba

Zalecana dawka/ha

Termin stosowania

Jabłoń

parch jabłoni

1,5 l

Stosować w fazie zielonego pąka. Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1–2 zabiegi w sezonie.

Grusza

parch gruszy

zaraza ogniowa

1,5 l

1,5 l, 0,75 l

Stosować w fazie zielonego pąka. Ze względu na możliwość spowodowania poparzeń, środek stosować tylko do pierwszych zabiegów. Wykonać 1–2 zabiegi w sezonie.

W okresie kwitnienia. W okresie wzrostu owoców. Wyższą dawkę stosować w okresie kwitnienia, niższą w okresie wzrostu owoców. Maksymalnie 4 zabiegi w sezonie.

Czereśnia,

Wiśnia

rak bakteryjny drzew pestkowych

1,5–3 l

Wyższą dawkę stosować w okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych, niższą w okresie kwitnienia i wzrostu owoców. Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 7–10 dni.

Brzoskwinia

kędzierzawość liści brzoskwiń

7 l

Stosować w okresie bezlistnym, w czasie nabrzmiewania pąków lub jesienią.
Stosować 1 raz w sezonie.

Ogórek
(uprawiany w gruncie)

bakteryjna kanciasta plamistość

2–2,5 l

Stosować od początku kwitnienia do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym
osiąga wielkość zbiorczą 2–3 zabiegi, co 7 dni lub zgodnie z sygnalizacją.

Pomidor

zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość

w gruncie: 2–2,5 l pod osłoną: 0,3%

Stosować od początku kwitnienia do fazy, gdy 50% owoców jest wybarwionych.
Stosować 2–3 razy w sezonie, co 7–10 dni lub zgodnie z sygnalizacją.

Fasola szparagowa

antraknoza, bakterioza obwódkowa, szara pleśń

2–2,5 l

Stosować od pełni fazy kwitnienia do końca kwitnienia, 2–3 zabiegi co 7 dni.

Winorośl

mączniak rzekomy winorośli

3 l

Stosować przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu, w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu. 3 zabiegi, co 10 – 14 dni.

Czarna porzeczka

antraknoza, rdza wejmutkowoporzeczkowa, biała plamistość liści

3 l

Stosować bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów.
Stosować maksymalnie 3 razy w sezonie, co 10 dni.

Orzech włoski,
Orzech laskowy

antraknoza

bakteryjna zgorzel

2–3 l

2–3 l

Stosować od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk
przed kwitnieniem kwiatów żeńskich. Stosować 2 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Stosować od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia kwiatów żeńskich.
Stosować 2 razy w sezonie, co 10–14 dni.

Zatrwian tatarski

mączniak rzekomy

0,2% (200 ml w 100 l wody)

Stosować w fazie rozety z 15–18 liśćmi. Stosować 3 razy w sezonie, co 7–14 dni.

Informacje

  • Jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa – 7 dni.

    Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy.

  • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu, H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania, H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry, H319 – Działa drażniąco na oczy, H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki, EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia, P264 – dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu, P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem, P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie, P305 + P351 +P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P391 – Zebrać wyciek.

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.