TORES 250 EC, VALOR 250 EC,
WEZEN 250 EC, FERTEN 250 EC,
BLUNA 250 EC, HAJMON 250 EC

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy 3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji aktywnej:

difenokonazol 250 g/l (23,64 %)

Stosowanie środka:

jabłoń, wiśnia, grusza, czereśnia, rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime , ziemniak, burak cukrowy, marchew, rzodkiew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, topinambur, salsefia, rzepa, brukiew, burak ćwikłowy, róża uprawiana w polu

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

250 ml, 500 ml, 1 l

Produkt dostępny również pod nazwamI handlowymi: VALOR 250 EC, WEZEN 250 EC, FERTEN 250 EC, BLUNA 250 EC, HAJMON 250 EC

NAJDŁUŻSZE DZIAŁANIE INTERWENCYJNE
– DO 120 GODZIN PO INFEKCJI!

Uprawa

Choroba

Zalecana dawka/ha

Termin stosowania

Jabłoń

parch jabłoni

0,2l

Stosować zapobiegawczo co 10-14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm. Maksymalnie 3 zabiegi w sezonie, co 10 dni.

Wiśnia

drobna plamistość liści drzew pestkowych

0,2l

Stosować po kwietniu, od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy, gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co 14 dni.

Gruszka

Parch gruszy

0,2l

Stosować zapobiegawczo co 10-14 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zabiegi wykonywać od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca gazy, gdy owoce osiągają wielkość do 20 mm (BBBCH 57-72). 3 zabiegi w sezonie, co 10 dni.

Czereśnia

drobna plamistość drzew pestkowych

0,2l

Stosować od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy gdy owoc osiąga 80% typowej wielkości (BBBCH 71-78). 2 zabiegi w sezonie, co 14 dni.

 

 

 

 

 

 

 

Rzepak ozimy

 

 

 

 

 

 

 

 

czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa

0,5l

Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do pełni kwitnienie (ok. 50% kwiatów otwartych) (BBCH 60-65). 1 zabieg w sezonie.

 

 

 

 

Pszenica ozima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści (średni poziom skuteczności), septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności).

0,5l

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 3 kolanka do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu)  (BBCH 33-55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od fazy, gdy odsłania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu) (BBCH 53-55).

 

 

 

 

 

 

Pszenżyto ozime

 

 

 

 

 

 

 

 

Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septoriozy liści (średni poziom skuteczności).

0,5l

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy 3. Kolanka do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu)  (BBCH 33-55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 14-21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać do fazy początku nabrzmienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od fazy, gdy odsłania się 30% kwiatostanu do pełni fazy kłoszenia (odsłania się 50% kwiatostanu) (BBCH 53-55).

 

 

 

 

 

 

Ziemniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternarioza ziemniaka (średni poziom skuteczności).

0,3l

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy, gdy widoczne są pierwsze pojedyncze pąki kwiatowe (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 51-91).

Burak cukrowy

Chwościk buraka

0,32l – 0,4l

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów choroby, od fazy początku zakrywania międzyrzędzi (liście zakrywają 10% powierzchni gleby) do fazy ,gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 31-49).

Marchew,

Rzodkiew,

Pietruszka korzeniowa,

Seler korzeniowy,

Pasternak,

Chrzan

alternarioza, mącznik prawdziwy

0,5l

Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89). 3 zabiegi w sezonie, co 14 dni.

Topinambur

zgnilizna twardzikowa

0,5l

Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 -89). 3 zabiegi w sezonie, co 14 dni.

Salsefia

mączniak prawdziwy

0,5l

Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 -89). 3 zabiegi w sezonie, co 14 dni.

Rzepa,

Brukiew

alternarioza

0,5l

Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 -89). 3 zabiegi w sezonie, co 14 dni.

Burak ćwikłowy

rdza buraka

0,5l

Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, ale nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20 -89). 3 zabiegi w sezonie, co 14 dni.

Róża uprawiana w polu

mączniak prawdziwy, rdza

0,5l

Stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby.

2 zabiegi w sezonie, co 14 dni.

 • W trakcie prowadzenia badań skuteczności biologicznej fungicydu Tores 250 EC nie stwierdzono fitotoksycznego działania na rośliny
 • Podczas wizualnych obserwacji nie stwierdzono wpływu badanego środka na organizmy nie będące celem zwalczania.
 • Brak negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
 • Badania pozostałości dla środka Tores 250EC wskazują, że poziom pozostałości difenokonazolu w roślinach jest niższy niż ustalone na poziomie UE najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości.
 • Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

Informacje

 • rzepak ozimy – 74 dni;

  jabłoń, wiśnia, grusza, czereśnia – 28 dni;

  marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, rzodkiew, chrzan, topinambur, salsefia, rzepa, brukiew, burak ćwikłowy – 14 dni;

  róża (uprawiana w polu) – nie dotyczy.

 • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P330 – Wypłukać usta. P331 – NIE wywoływać wymiotów. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 – Zebrać wyciek.