MEROS 250 EC,
POWER GRAIN 250 EC,
TRI-TURBO 250 EC

Regulator wzrostu i rozwoju roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu zbóż ozimych, zbóż jarych, rzepaku ozimego, rzepaku jarego oraz rzepiku ozimego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego, jak również w produkcji nasiennej traw i koniczyny czerwonej.

Zawartość substancji aktywnej:

trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (25,5%).

Stosowanie środka:

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto ozime, żyto jare, pszenżyto ozime, owies siewny, rzepak ozimy, rzepak jary, rzepik ozimy, koniczyna czerwona (produkcja nasienna), trawy (produkcja nasienna)

Okres ważności:

4 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l

Produkt dostępny również pod nazwami handlowymi: POWER GRAIN 250 EC, TRI-TURBO 250 EC

SKUTECZNIE WPŁYWA NA POPRAWĘ STABILNOŚCI ROŚLIN.

ZAPOBIEGA WYLEGANIU ORAZ SPRZYJA NATURALNEMU ROZWOJOWI KORZENI.

Uprawa

Zalecana dawka/ha

Termin stosowania

Pszenica ozima

0,4l

Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25-39). Środek Power Grain 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych: w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29-31) – dawka 0,3 l/ha i w fazie flagowego (BBCH 39) – dawka 0,3 l/ha. Liczba zabiegów: 2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek dzielonych).

Jęczmień ozimy

0,6l

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Żyto ozime

0,3l

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Pszenżyto ozime

0,6l

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Pszenica jara

0,4l

Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29-39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Jęczmień jary

0,4l

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Owies siewny

0,4l

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).

Rzepak ozimy

1,5l

Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Rzepak jary,

Rzepik ozimy

1,5l

 

Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55). Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Żyto jare

0,3l

Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelanie w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39). Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości rośliny i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Koniczna czerwona
– produkcja nasienna

1,5l

Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33-39).
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Trawy
– produkcja nasienna

0,8l

Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31- 37). Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha. Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Informacje

  • H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
    P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody/mydłem.

     

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

  • nie dotyczy