BALDRON® 400 SL

Herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Substancja czynna glifosat jest inhibitorem działania enzymu syntazy EPSPS, który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego związanego z biosyntezą aminokwasów aromatycznych. W roślinie powoduje hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin. Substancja czynna 2,4 D zaliczana jest do inhibitorów wzrostu i rozwoju. W roślinie powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenia, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Pierwsze efekty działania środka w postaci deformacji liści i pędów są widoczne już po kilku dniach, następnie rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Zawartość substancji aktywnej:

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 160 g/l (13,82 %)

glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) - 240 g/I (20,73%)

Stosowanie środka:

kostka brukowa, place magazynowe, tereny przemysłowe jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie.

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l, 10 l

SKUTECZNY HERBICYD ZWALCZAJĄCY CHWASTY M.IN. NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH I TOROWISKACH KOLEJOWYCH

ZASTOSOWANIE

ZALECANA DAWKA DLA JEDNORAZOWEGO ZASTOSOWANIA

3-5  l/ha

STAN ZACHWASZCZENIA

Kostka brukowa, place magazynowe, tereny przemysłowe, jak również inne stałe konstrukcje o twardych półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie.

 

Torowiska kolejowe.

3 l/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, przytulia czepna, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Kostka brukowa, place magazynowe, tereny przemysłowe, jak również inne stałe konstrukcje o twardych półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie.

 

Torowiska kolejowe.

5 l/ha

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bylica pospolita, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, rdest ptasi, starzec zwyczajny, stokłosy, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona.

Chwasty średniowrażliwe: pokrzywa zwyczajna.

  • Totalny produkt na chwasty - zwalcza chwasty dwuliścienne (jednoroczne i wieloletnie) m.in. na terenach przemysłowych i torowiskach kolejowych.
  • Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania, synergizm działania obu substancji w jednym preparacie (większa skuteczność niż w przypadku mieszaniny zbiornikowej). Glifosat - przemieszczając się w roślinie w sposób układowy prowadzi do obumierania korzeni oraz nadziemnych części chwastów. 2,4-D - powoduje deformację liści i łodyg, zahamowanie wzrostu, karłowacenia, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychanie chwastów.
  • Pierwsze efekty działania środka w postaci deformacji liści i pędów są widoczne już po kilku dniach, następnie rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
  • Produkt posiada Certyfikat zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy - IK/CZ/004/2022/V01 wydanym przez Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji w Warszawie.

Informacje

  • H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P391 Zebrać wyciek.

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.