CLEMATIS 480 EC

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych rocznych chwastów jedno i dwuliściennych. Środek jest herbicydem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodującym hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3.

Zawartość substancji aktywnej:

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,3%)

Stosowanie środka:

chwasty w rzepaku ozimym

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l

NIEZAWODNY W PRZEDWSCHODOWYM ZWALCZANIU WIELU CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH

Działanie na chwasty

Rzepak Ozimy

Zalecana dawka

Zalecana ilość wody

Termin stosowania

chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulica czepna, tasznik pospolity, tobołki polne

0,2 l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować bezpiecznie po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysłaniu), na starannie uprawioną (bez grudu) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać inny zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

chwasty średniowrażliwe:

przetacznik polny

0,2 l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować bezpiecznie po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysłaniu), na starannie uprawioną (bez grudu) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać inny zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

chwasty odporne:
chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtnica drobnokwiatowa

0,2 l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować bezpiecznie po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysłaniu), na starannie uprawioną (bez grudu) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać inny zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne

0,25 l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować bezpiecznie po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysłaniu), na starannie uprawioną (bez grudu) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać inny zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

chwasty średnio wrażliwe:
komosa biała, przetacznik polny

0,25 l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować bezpiecznie po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysłaniu), na starannie uprawioną (bez grudu) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać inny zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

chwasty odporne:
chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtnica drobnokwiatowa

0,25 l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować bezpiecznie po siewie rzepaku (BBCH 00-08) (maksymalnie 5 dni po wysłaniu), na starannie uprawioną (bez grudu) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać inny zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.

 • Można stosować pojedynczo oraz w mieszaninach zbiornikowych z Effendi 500 SC (kompatybilność produktów potwierdzono testami laboratoryjnymi).
 • Środek wykazuje wysoką skuteczność i niezawodność w zwalczaniu przytulii czepnej i wielu innych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym.
 • Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.
 • Środka nie stosować w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia oraz na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych.
 • Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
 • W przypadku zniesienie cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

Informacje

 • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H319 – Działa drażniąco na oczy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  EUH208 – Zawiera chlomazon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z  instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 – NIE wywoływać wymiotów. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić  się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek

   

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
  i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.