HEXYPYR 200 EC,
DICOLEN 200 EC,
TIRON 200 EC

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

Zawartość substancji aktywnej:

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%)

Stosowanie środka:

HEXYPYR 200 EC: chwasty w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, trawnikach

DICOLEN 200 EC: chwasty w jęczmieniu jarym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, trawnikach

TIRON 200 EC: chwasty w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 l, 5 l, 10 l

Produkt dostępny również pod nazwami handlowymi: TIRON 200 EC, DICOLEN 200 EC

SKUTECZNY HERBICYD ZBOŻOWY – POWODUJE SZYBKIE ZAMIERANIE CHWASTÓW

Jęczmień jary (dla DICOLEN 200 EC dawka 0,4 l/ha – w mieszaninach zbiornikowych)

Pszenica ozima, pszenżyto ozime i żyto ozime (dla DICOLEN 200 EC, TIRON 200 EC i HEXYPYR 200 EC dawka od 0,6 – 1 l/ha)

Działanie na chwasty

Zalecana dawka

Działanie na chwasty

Zalecana dawka

chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

0,6 l/ha

chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne

1 l/ha

chwasty średniowrażliwe:
fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna

0,6 l/ha

chwasty średniowrażliwe:
fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku

1 l/ha

chwasty średniowrażliwe:
przetacznik perski, samosiewy rzepaku

0,6 l/ha

chwasty średniowrażliwe:
fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku

1 l/ha

Trawniki (dla DICOLEN 200 EC i HEXYPYR 200 EC)

Działanie na chwasty

Zalecana dawka

Działanie na chwasty

Zalecana dawka

chwasty wrażliwe: stokrotka pospolita

1,9 l/ha

Środek stosować od kwietnia do września. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

180-500 l/ha

chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, brodawnik jesienny, jastrzębiec kosmaczek, mniszek pospolity, rdest ptasi, szczaw polny, szczaw zwyczajny

1,9 l/ha

Środek stosować od kwietnia do września. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

180-500 l/ha

chwasty średnioodporne: koniczyna biała, krwawnik pospolity

1,9 l/ha

Środek stosować od kwietnia do września. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

180-500 l/ha

Informacje

 • TIRON 200 EC: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime – 21 dni

  HEXYPYR 200 EC: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime – 21 dni.

  Trawniki – nie dotyczy.

  DICOLEN 200 EC: Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary – 21 dni.

  Trawniki – nie dotyczy.

 • H226 Łatwopalna ciecz i para. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy, P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć rozproszonego strumienia wody, proszku gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla do gaszenia. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.
  P305+P351+P338    W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 Zebrać wyciek.

   

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
  informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
  i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.