ESORIO 150 EC,
FLUTAX 150 EC,
GRASTOP 150 EC

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy zaliczana jest do grupy A. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji aktywnej:

fluazyfop-P-butylowy
(związek z grupy estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych) - 150 g/l (15,8%)

Stosowanie środka:

chwasty w rzepaku ozimym, buraku cukrowym, kapuście głowiastej białej

chwasty w uprawach małoobszarowych: rzepak jary, len zwyczajny, słonecznik zwyczajny, mak lekarski, gorczyca

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: FLUTAX 150 EC, GRASTOP 150 EC

BEZWZGLĘDNY W ZWALCZANIU JEDNOROCZNYCH I WIELOLETNICH CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH

Działanie na chwasty

Stosowanie środka ESORIO 150 EC w mieszaninie ze środkiem OLEO 84 EC

Rzepak ozimy

Zalecana dawka

Zalecana ilość wody

Termin stosowania

samosiewy zbóż

Esorio 150EC w dawce 0,5l/ha + Oleo 84EC w dawce 1,5l/ha

200-300l/ha

Środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

perz właściwy

(w fazie 4-6 liści)

Esorio 150EC w dawce 1,5l/ha + Oleo 84EC w dawce 1,5l/ha

200-300l/ha

Środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

miotła zbożowa

Esorio 150EC w dawce 0,75l/ha + Oleo 84EC w dawce 1,5l/ha

200-300l/ha

Środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Działanie na chwasty

Stosowanie środka ESORIO 150 EC solo

RZEPAK OZIMY

Zalecana dawka

Zalecana ilość wody

Termin stosowania

samosiewy zbóż

0,75 l/ha

200-300l/ha

Środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

perz właściwy

(w fazie 4-6 liści)

2,0 l/ha

200-300l/ha

Środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

miotła zbożowa

1,0 l/ha

200-300l/ha

Środek stosować jesienią, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak cukrowy

Zalecana dawka

Zalecana ilość wody

Termin stosowania

samosiewy zbóż chwastnica jednostronna

1,0 l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12-18). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak jary, len zwyczajny, słonecznik zwyczajny, mak lekarski, gorczyca

Max. / zalecana dawka

Zalecana ilość wody

Termin stosowania

samosiewyt zbóż

0,75 l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować od fazy 2 liścia do fazy 4 liści (BBCH 12-14), Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

perz właściwy (w fazie 4-6 liści)

2,0l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować od fazy 2 liścia do fazy 4 liści (BBCH 12-14), Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

miotła zbożowa

1,0l/ha

200-300 l/ha

Środek stosować od fazy 2 liścia do fazy 4 liści (BBCH 12-14), Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Warzywa

Max. / zalecana dawka

Zalecana ilość wody

Termin stosowania

Bobik, bób, fasola uprawiana na suche nasiona, fasola szparagowa, groch zielony (uprawiany na strąki), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona, groch zwyczajny pastewny uprawiany na suche nasiona, łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, seradela pastewna, soja, wyka kosmata, wyka siewna

2,5l/ha

200 – 300 l/ha

Środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji i nie później niż do fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 13-50). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Informacje

  • H226 Łatwopalna ciecz i pary, H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P261 Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy, P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/.przeciwwybuchowego sprzętu. P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 NIE wywoływać wymiotów. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod  opiekę lekarza. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P370 + P378 W przypadku pożaru: użyć proszki lub piany gaśnicze lub dwutlenek węgla lub piasek lub rozpylonej wody do gaszenia.  P403 + P235 Przechowywać w dobrze  wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P391 Zebrać wyciek.

     

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.