HADAR 360 CS,
MARQIS 360 CS

Hadar 360 CS jest herbicydem występującym w formie zawiesiny kapsułek w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. W roślinie substancja czynna chlomazon powoduje zahamowanie syntezy karotenoidów. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnej:

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 360g/l (31,7%)

Stosowanie środka:

chwasty w rzepaku ozimym

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

500 ml, 1 l, 5 l

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: MARQIS 360 CS

PODSTAWOWY HERBICYD DOGLEBOWY NA PRZYTULIĘ CZEPNĄ W RZEPAKU

DZIAŁANIE NA CHWASTY

RZEPAK OZIMY

ZALECANA DAWKA

RZEPAK OZIMY

ZALECANA DAWKA

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik rolny, przytulia czepna

0,25 l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik rolny, przytulia czepna, tobołki polne

0,33 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, tobołki polne

0,25 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała

0,33 l/ha

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny

0,25 l/ha

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny

0,33 l/ha

  • Można stosować pojedynczo oraz w mieszaninach zbiornikowych ze względu na jego dużą zgodność fizyczną.
  • Cechą charakterystyczną wszystkich herbicydów zawierających chlomazon jest bielenie lub żółknięcie brzegów liści rzepaku. Po zastosowaniu Hadar 360 CS rzepak szybko się regeneruje i nie ma wpływu na plonowanie.
  • Jako typowy herbicyd doglebowy, po opryskaniu tworzy na powierzchni gleby niewidoczną powłokę nazywaną "filmem", przed którą przebijają się wschodzące chwasty pobierając substancję aktywną chlomazon, co skutkuje zahamowaniem wzrostu chwastów, a następnie ich zamieraniem.
  • Dla uzyskania maksymalnego efektu chwastobójczego, po zabiegu przez co najmniej 6 tygodni nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych, które mogłyby zniszczyć "film".
  • W celu zniszczenia chwastów wykazujących się największą konkurencyjnością w stosunku do rzepaku, takich jak: przytulia czepna, rumianki, maruna bezwonna, samosiewy zbóż, stulicha psia, iglica pospolita, można wykonać mieszaniny zbiornikowe z herbicydami zawierającymi metazachlor, napropamid, dimetachlor, propyzamid.

Informacje

  • H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka. H413 – Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.