HIPERKAN 500 SC,
EFFENDI 500 SC,
METKAN 500 SC

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w uprawach rzepaku ozimego, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji aktywnej:

metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,3 %)

Stosowanie środka:

chwasty w rzepaku ozimym

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l

Produkt dostępny również pod nazwami handlowymi: EFFENDI 500 SC, METKAN 500 SC

NIEZAWODNY W ZWALCZANIU JEDNOROCZNYCH CHWASTÓW DWULIŚCIENNYCH W RZEPAKU OZIMYM PRZED I PO WSCHODZIE

Działanie na chwasty
Stosowanie środka EFFENDI 500 SC w mieszaninie ze środkiem HADAR 360 CS

Rzepak ozimy

Zalecana dawka

Zalecana ilość wody

Termin stosowania

chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, maruna nadmorska, przytulia czepna, tasznik pospolity

Effendi 500 SC 1,5l/ha

+

Hadar 360 CS 0,25 l/ha

200-300l/ha

Stosować jesienią, bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rzepaku (BBCH 00-05).

chwasty średniowrażliwe:
fiołek polny

Effendi 500 SC 1,5l/ha

 

+

 

Hadar 360 CS 0,25 l/ha

200-300l/ha

Stosować jesienią, bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rzepaku (BBCH 00-05).

Działanie na chwasty
Stosowanie środka EFFENDI 500 SC solo

Rzepak ozimy

Zalecana dawka

Zalecana ilość wody

Termin stosowania

chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, maruna nadmorska

2,0l/ha

200-300 l/ha

Stosować jesienią, po wschodach gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12), a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni)

chwasty średnio wrażliwe:
przytulina czepna, samosiewy zbóż, tasznik pospolity

2,0l/ha

200-300 l/ha

Stosować jesienią, po wschodach gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12), a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni)

chwasty odporne:
fiołek polny

2,0l/ha

200-300 l/ha

Stosować jesienią, po wschodach gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12), a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni)

 • Najlepszy efekt zwalczania chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów oraz po wchodach rzepaku, gdy chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
 • Przy zabiegach doglebowych środek Effendi 500 SC może być stosowany łącznie ze środkami zawierającymi chlomazon, np. Hadar 360 CS, co poszerza zakres zwalczania gatunków chwastów.
 • Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym w okresie jesiennym jest podstawowym zabiegiem, pozwalającym ograniczyć wystąpienie zachwaszczenia, a tym samym umożliwiającym dobry rozwój rzepaku od wczesnych faz rozwoju, bez narażania go na konkurencję z chwastami, co bezpośrednio przyczynia się do lepszego przezimowania uprawy.

Informacje

 • H226 Łatwopalna ciecz i pary, H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią, H315 Działa drażniąco na skórę, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry, H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki, H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione, P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, 240 Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy, P241 Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/.
  przeciwwybuchowego sprzętu, P242 Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi, P243 Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu, P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem, P331 NIE wywoływać wymiotów, P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody, P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem, P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
  wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania, P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
  usunąć. Nadal płukać, P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza, P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza, P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem,  P370 + P378 W przypadku pożaru: użyć proszki lub piany gaśnicze lub dwutlenek węgla lub piasek lub rozpylonej wody do gaszenia, P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu, P405 Przechowywać pod zamknięciem, P391 Zebrać wyciek.

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.