MENTUM 040 OD,
TAMIZAN 040 OD,
VENTTO 040 OD

Mentum 040 OD jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści (chwasty dwuliścienne) lub od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne). Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, a sucha może je opóźnić.

Zawartość substancji aktywnej:

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,15%).

Stosowanie środka:

chwasty w kukurydzy

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 l, 5 l, 10 l

Produkt dostępny również pod nazwamI handlowymi: TAMIZAN 040 OD, VENTTO 040 OD

ZWALCZA ISTOTNE GATUNKI CHWASTÓW W KUKURYDZY

Kukurydza

Zalecana dawka

chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity

1 l/ha

chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, przytulia czepna

1 l/ha

chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, rdestówka powojowata

1 l/ha

  • Najwyższą efektywność w zwalczaniu chwastów uzyskujemy stosując środek w czasie ciepłej i wilgotnej pogody. Należy unikać aplikacji preparatów w warunkach niskiej wilgotności (poniżej 70%) oraz wysokiej temperatury i silnego nasłonecznienia. Nie stosować w temperaturze powietrza poniżej 10° C i powyżej 25° C.
  • W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
  • Stosować minimalnie 2 godziny przed spodziewanymi opadami: nie stosować na mokre rośliny.

Informacje

  • H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek.

     

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.