PREMIER® 300 SL,
LIDER 300 SL

PREMIER 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy 4. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji aktywnej:

MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów)
– 300 g/l (26,4%)

Stosowanie środka:

chwasty w zbożach jarych i zbożach ozimych

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l, 10 l

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: LIDER 300 SL

SUBSTANCJA AKTYWNA MCPA – NIEZAWODNA W WALCE Z CHWASTAMI W CZASIE KRZEWIENIA

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ZBOŻA JARE

ZALECANA DAWKA

ZBOŻA OZIME

ZALECANA DAWKA

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

3 l/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

3 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, poziewnik szorstki

3 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek

3 l/ha

Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, rumian polny

3 l/ha

Chwasty średnioodporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rumian polny

3 l/ha

Chwasty odporne: przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty)

3 l/ha

Chwasty odporne: przytulia czepna

3 l/ha

  • Pierwsze efekty działania produktu są widoczne już na drugi dzień po zastosowaniu. - chwasty ostatecznie ulegają przebarwieniu i zamieraniu.
  • Temperatura minimalna dla MCPA wynosi 8-12°C, temperatura optymalna: 20°C, natomiast maksymalna do 25°C.
  • Środka nie stosować w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się opadów deszczu.
  • Przed każdym zabiegiem należy wykonać pomiar temperatury bezpośrednio w miejscu planowanego zabiegu. Dokładany pomiar temperatury pozwoli na zwiększenie efektywności przeprowadzonego zabiegu zwalczania chwastów.
  • Rekomendowany do Integrowanej Produkcji Roślin - nie wpływa ujemnie na uprawiane rośliny zbożowe dzięki substancji MCPA pozwalającej na selektywne zwalczanie chwastów.

Informacje

  • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 – Zebrać wyciek.

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.