PREMIER® 750 SL,
LIDER 750 SL

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL), stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy 4.

Zawartość substancji aktywnej:

MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów)
- 750 g/l (63,8%)

Stosowanie środka:

chwasty w zbożach jarych i zbożach ozimych

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l, 10 l

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: LIDER 750 SL

SKONCENTROWANY PREPARAT NA BAZIE MCPA – NIEZAWODNY W WALCE Z CHWASTAMI DWULIŚCIENNYMI W ZBOŻACH

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ZBOŻA JARE

ZALECANA DAWKA

ZBOŻA OZIME

ZALECANA DAWKA

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

0,75 l/ha

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

1 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, poziewnik szorstki

0,75 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek

1 l/ha

Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, rumian polny

0,75 l/ha

Chwasty średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rumian polny

1 l/ha

Chwasty odporne: przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty)

0,75 l/ha

Chwasty odporne: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna

1 l/ha

Informacje

  • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 – Zebrać wyciek

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
    Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.