PREMIER® D 750 SL,
LIDER D 750 SL

Premier D 750 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne MCPA i dikamba zaliczane są do grupy 4. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zawartość substancji aktywnej:

MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów)
– 660 g/l (55,7%)

dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)
– 90 g/l (7,6%)

Stosowanie środka:

chwasty w zbożach jarych i zbożach ozimych

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1 l, 5 l, 10 l

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: LIDER D 750 SL

GWARANCJA WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI W ZWALCZANIU PRZYTULII CZEPNEJ I CHABRA BŁAWATKA

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ZBOŻA JARE

ZALECANA DAWKA

ZBOŻA OZIME

ZALECANA DAWKA

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

1 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

1 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: rdestówka powojowata (rdest powojowaty)

1 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik perski

1 l/ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne

1,25l /ha

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

1,25 l/ha

Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przetacznik perski

1,25 l/ha

Informacje

  • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 305 + P 351 + P 338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 – Zebrać wyciek.

     

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.