TERBUT® 500 SC,
TAZOPRYM 500 SC

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy 5 (dawnej grupy C1). Środek zawiera substancję czynną należącą do grupy inhibitorów fotosyntezy w fotosystemie II. Środek pobierany jest głównie przez korzenie roślin w niewielkim stopniu poprzez ich liście, powodując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często symptomy działania nie są nawet widoczne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie ich wschodów. Środek zwalcza chwasty od fazy kiełkowania do fazy 4 liści. Środek ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu. Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Zawartość substancji aktywnej:

terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 500 g/L (45,25 %)

Stosowanie środka:

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Okres ważności:

2 lata

Dostępne opakowania:

1L, 5L

NIEZAWODNY W PRZEDWSCHODOWYM ZWALCZANIU CHWASTÓW NA PLANTACJACH NASIENNYCH.

Działanie na chwasty

KUKURYDZA

Zalecana dawka

Zalecana ilość wody:

Termin stosowania

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity

Terbut 500SC 1/ha + Hydron 0,2l/ha

200-300 l/ha.

środek stosować przewschodowo w fazie suchego ziarniaka (BBCH 00)
lub powschodowo od fazy 2 do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).

Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdestówka powojowata

Terbut 500SC 1/ha + Hydron 0,2l/ha

200-300 l/ha.

środek stosować przewschodowo w fazie suchego ziarniaka (BBCH 00)
lub powschodowo od fazy 2 do fazy 6 liści kukurydzy (BBCH 12-16).

 • Środków zawierających substancję czynną terbutylazyna nie stosować częściej niż co trzy lata na tym samym obszarze, w dawkach nie przekraczających łącznie 0,85 kg substancji czynnej na hektar.
 • Środka nie należy stosować na stanowiskach gdzie występują biotypy chwastów o potwierdzonej odporności na substancje czynne zaliczane zgodnie z klasyfikacją HRAC do grupy 5 (dawnej grupy C1).
 • W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza, przymrozki, duże wahania temperatur pomiędzy nocą i dniem), środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy, przemijające uszkodzenia liści, które nie maja negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
 • Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy i na plantacjach nasiennych bez uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub bez skontaktowania się z doradcą albo przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Informacje

 • H302- Działa szkodliwie po połknięciu., H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry. H373- Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzalnego narażenia. H410- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260-Nie wdychać mgły, par, rozpylonej cieczy. P280- Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
  P330-Wypłukać usta. P302+P352-W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
  /mydłem. P333+P313 – W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki: Zgłosić się pod opiekę lekarza. P391-Zebrać wyciek.

   

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.