FLORIS AE

FLORIS AE jest środkiem owadobójczym w formie dyspensera aerozolowego, gotowym do użycia, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania mszyc w uprawie róż, w ogrodach działkowych i przydomowych. Na roślinie działa wgłębnie.

Zawartość substancji czynnych:

pyretryny: pyretryna I; pyretryna II; cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II
(związki z grupy naturalnych pyretryn) - 0,12% (1,2 g/kg)

okres ważności:

3 lata

dostępne opakowania:

300 ml, 400 ml

Informacje

  • H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H304 – Połknięcie i dostanie przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła /iskrzenia /otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 – Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P410+P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.