INSEKTOZOL®
na karaluchy i inne owady biegające

Preparat przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających w pomieszczeniach, zwłaszcza: prusaków, karaluchów, pluskiew, mrówek faraona. Preparat charakteryzuje się dobrą skutecznością na powierzchniach gładkich (glazura, terakota, szkło, powierzchnie metalowe).

Zawartość substancji czynnych:

0,1% permetryna (0,1 g/100 g)

0,2% d-trans-tetrametryna (0,2 g/100 g)

0,5% butotlenek piperonylu (0,5 g/100 g)

okres ważności:

3 lata

dostępne opakowania:

300 ml

Informacje

  • H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P391 Zebrać wyciek. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik dostarczyć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

    Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.