KOMAREP ®
na kleszcze i komary

Preparat w postaci aerozolu, skutecznie odstrasza komary, kleszcze i meszki od osiadania na narażonych na ukąszenie częściach ciała. Produkt do stosowania na skórę człowieka i/lub ubrania.

Zabezpiecza przed ukąszeniem komara do 4 godz. od zastosowania, a przed atakiem kleszczy do 2,5 godz. od zastosowania.

Zawartość substancji biologicznie czynnych:

19,5% N,N-dietylo-m-toluamid (19,5 g/100 g)

okres ważności:

3 lata

dostępne opakowania:

90 ml

Informacje

  • H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

    Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.