ORKAN 350 SL
dla zastosowań nieprofesjonalnych

Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.

Zawiera:

MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 90 g/l (7,87 %)

glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) – 260 g/l (22,75 %)

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

0,25 l, 0,5 l, 1 l

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ W ZWALCZANIU CHWASTÓW GŁĘBOKO KORZENIĄCYCH SIĘ:

SKRZYP, WIERZBOWNICA GRUCZOŁOWATA

DRZEWA OWOCOWE:

JABŁOŃ, WIŚNIA, CZEREŚNIA

ZALECANA DAWKA

TERMIN STOSOWANIA

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

50 ml/100 m2

Stosować na wiosnę w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata

70 ml/100 m2

Stosować na wiosnę w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów

 • Stosowanie ORKAN 350 SL nie ma istotnego wpływu na średnią masę owoców, wysokość plonu handlowego (owoców deserowych o średnicy powyżej 7 cm) i niehandlowego (owoców deserowych o średnicy poniżej 7 cm) zbieranego z poletek.
 • We wszystkich próbach oznaczone wartości pozostałości MCPA i glifosatu są poniżej najwyższych dopuszczalnych wartości pozostałości.
 • Zaletą MCPA w produkcie, substancji z grupy regulatorów wzrostu, jest fakt, że chwasty stosunkowo rzadko wytwarzają odporność na tę substancję aktywną, traktując ją jako niezbędną do syntezy białek.
 • Połączenie w jednym produkcie substancji glifosat i MCPA, które działają układowo, daje możliwość zwalczenia w sadzie bardzo uciążliwych chwastów takich jak skrzyp polny.
 • Pierwsze rezultaty działania środka są obserwowane mniej więcej po 7-14 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po 30 dniach.
 • Prawidłowo wybrana strategia zwalczania chwastów w sadach będzie dawała możliwość uzyskania plonu o najwyższej jakości.

Informacje

 • NIE DOTYCZY

 • H319 – Działa drażniąco na oczy. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 – Zebrać wyciek. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

   

  Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.