XAPIRO 05 SC
dla zastosowań nieprofesjonalnych

AKARYCYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. 
Na roślinie działa powierzchniowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna fenpiroksymat zaliczana jest do grupy 21A.

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 l

ZWALCZA WSZYSTKIE RUCHOME STADIA ROZWOJOWE PRZĘDZIORKÓW

UPRAWA

SZKODNIK

ZALECANA DAWKA/ha

TERMIN STOSOWANIA

Jabłoń

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

1,0-1,5 l

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, w okresie od fazy kiedy owoc osiągnie wielkość 20 mm do fazy kiedy owoc osiągnie połowę typowej wielkości (BBCH 72-75). Stosować raz w sezonie.

  • Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liścia, gdzie najczęściej występują szkodniki.
  • Przędziorki preferują suche powietrze, dlatego podwyższona wilgotność może ograniczyć rozwój tych organizmów.
  • Nie stosować przed spodziewanym deszczem.
  • Zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą, w celu uniknięcia uodpornienia przędziorków na fenpiroksymat zaleca się również stosowanie środków zawierających inne substancje aktywne np. abemektyna.
  • Brak negatywnego wpływu na organizmy pożyteczne czy uprawę jabłoni.

Informacje

  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać wyciek.