GROT 18 EC

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

Informujemy, iż zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancję czynną abamektyna zostało zmienione z dniem 1 lipca 2023 r.

Po 01 lipca 2023, okres na zużycie istniejących zapasów GROT 18 EC z etykietą w brzmieniu dotychczasowym jest ograniczony do dnia:

1 listopada 2023 r. w odniesieniu do sprzedaży i dystrybucji

1 kwietnia 2024 r. w odniesieniu do unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.

Zakres zastosowania nowej etykieta GROT 18 EC, która obowiązuje od 01.07.2023 r. to wyłącznie uprawy szklarniowe.  

Zawartość substancji aktywnej:

abamektyna - 18 g/l

Stosowanie środka:

grusza, oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, chryzantema, gerbera,

uprawy małoobszarowe: truskawka (w gruncie i pod osłonami), malina, jeżyna

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 l, 5 l

PO ZASTOSOWANIU ŚRODKA SZKODNIKI PRZESTAJĄ ŻEROWAĆ W CIĄGU KILKU GODZIN

Uprawa

Szkodniki

Zalecana dawka/ha

Termin stosowania

Grusza

miodówka gruszowa plamista

0,75l

Środek stosować po okresie kwitnienia drzew i zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować raz w sezonie.

Oberżyna,

Ogórek,

Papryka, 

Pomidor

przędziorek chmielowiec

0,05% (50ml środka w 100 litrach wody)

Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co 7 dni.

Chryzantema

przędziorek chmielowiec, wciornastek zachodni

0,05% (50ml środka w 100 litrach wody)

Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co 7 dni.

Róża

przędziorek chmielowiec

0,05% (50ml środka w 100 litrach wody)

Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co 7 dni.

Gerbera

miniarki

0,05% (50ml środka w 100 litrach wody)

Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń. Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co 7 dni.

Truskawka
(w gruncie i pod osłonami)

przędziorek chmielowiec

1,2l

Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń przed kwitnieniem (BBCH 00-49) lub po zakończeniu kwitnienia (BBCH 71-99). Stosować raz w sezonie.

Malina,

Jeżyna

przędziorek chmielowiec

0,5l

Opryskiwać rośliny po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń (BBCH 00-99). Stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, co 28 dni.

 • Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
 • Nie stosować przed spodziewanym deszczem.
 • Unikać wykonywania zabiegu podczas silnego nasłonecznienia, gdyż substancja czynna - abamektyna jest bardzo szybko rozkładana przez promienie UV.
 • Optymalny termin na zastosowanie abamektyny w jabłoniach i w gruszach to 2-4 tygodnie po kwitnieniu, co zbiega się z najbardziej intensywnym rozwojem przędziorków i miodówki.
 • W celu uzyskania najlepszej skuteczności w zwalczaniu szkodników należy stosować na młode, przyrastające liście, aby umożliwiać lepsze jej wchłanianie do tkanek.
 • Grot wnika do rośliny w ciągu 6-8 godzin, dzięki temu nie pozostaje na roślinach i nie zagraża faunie pożytecznej.

Informacje

 • grusza – 28 dni;

  oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, truskawka, malina, jeżyna – 3 dni;

  chryzantema, gerbera, róża – nie dotyczy

 • H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie oddychania. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 – Zebrać wyciek. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Sprawdź pozostałe produkty