Polityka prywatności

§1. Postanowienia wstępne

Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Synthos S.A. przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych przez nią danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane te dotyczą.

W związku z powyższym, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.), Synthos S.A. wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej również “Polityką”.

§2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z usług serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są niezbędne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32600), przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038981, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, zwana dalej „Synthos” lub „Administratorem”.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego, znajdującego się w serwisie w zakładce „Kontakt” lub poprzez adres mailowy: .
 4. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez Synthos Inspektorem pod adresem: .

§3. Warunki przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z poszczególnych usług naszego serwisu.
 2. Synthos może przetwarzać Państwa dane w następującym zakresie: nazwy firm (w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych), imiona i nazwiska ich przedstawicieli, a także adresy firm, numery telefonów, adresy e-mail oraz inne, które ujawnicie Państwo podczas składania zamówienia w sklepie internetowym, w treści pytania zadanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pomocą innych formularzy dostępnych za pośrednictwem serwisu.
 3. Dane osobowe mogą być zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
  1. złożenia i obsługi zamówienia złożonego w sklepie internetowym Synthos Direct, a zatem w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „r.o.d.o.”);
  2. wpisania się na listę subskrybentów Newslettera, co umożliwia otrzymywanie wiadomości od Synthos dotyczących najnowszych ofert, rabatów oraz zawierających inne materiały marketingowo-informacyjne, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.;
  3. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.;
  4. ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami, a zatem w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. w przypadku złożenia i obsługi zamówienia w sklepie internetowym Synthos Direct – przez okres niezbędny do czasu obsługi i realizacji zamówienia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  2. w przypadku wpisania się na listę subskrybentów Newslettera – przez okres realizacji świadczenia usługi Newsletter, aż do czasu wycofania Pani/Pana zgody na realizację tej usługi drogą elektroniczną, żądania usunięcia swoich danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  3. w przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  4. w przypadku ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku ze świadczonymi przez serwis usługami – przez okres niezbędny do ich zabezpieczenia, zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez Synthos.

§4. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Synthos zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności i Plików „cookies” serwisu https://www.synthosgroup.com/.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Synthos stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych oraz procesów ich przetwarzania, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 4. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, poza podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Synthos, w tym usługi informatyczne – na podstawie zawartych umów powierzenia lub organami publicznymi uprawnionymi do dostępu do tych danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Polityka plików cookies

§6. Pliki „cookies” i warunki ich wykorzystania

 1. W związku z korzystaniem z niniejszego serwisu, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Synthos, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.
 2. Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych.
 3. Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z plików „cookies” należą:
  1. dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru wersji językowej strony;
  2. prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora (operatora) strony, np. statystyki odwiedzin na stronie.
 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez Synthos będą obejmować:
  1. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony i utrzymania połączenia z serwerem;
  2. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie, umożliwiające pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań;
  3. cookies pamiętające ustawienia strony (np. wybór wersji językowej, na Państwa życzenie).
 5. Wchodząc na stronę www.synthosgroup.com pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydujecie inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Synthos wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.
 6. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Synthos jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

§7. Uprawnienia użytkownika w związku z wykorzystaniem plików cookies przez serwis

 1. Synthos informuje, że większość przeglądarek internetowych domyślnie zezwala na zapisywanie na Państwa urządzeniu plików „cookies”. Macie Państwo możliwość w każdej chwili zmienić konfigurację swojej przeglądarki tak, by zrezygnować ze zbierania plików „cookies” lub usunąć „cookies” już zapisane na Państwa urządzeniu, zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez dostawcę przeglądarki:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  4. Chrome: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 2. Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.
 3. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 4. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez Synthos, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

§8. Postanowienia końcowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności i Plików „cookies” serwisu https://www.synthosgroup.com/, prosimy o wysłanie ich pod adres: .