Regulatory wzrostu

  • /A

Regulatory wzrostu

 

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin są substancjami organicznymi, których niewielkie stężenie modyfikuje przebieg procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie. Ta modyfikacja różnych reakcji rośliny, polega na wspomaganiu, bądź hamowaniu procesów wzrostu i rozwoju, takich jak np. kiełkowanie, tworzenie korzeni, zawiązywanie owoców, starzenie się roślin. Regulatory wzrostu stosuje się w szerokim zakresie, zarówno w uprawach sadowniczych jak i rolniczych.

Regulatory wzrostu stosowane są przede wszystkim do:

 

  • zapobieganie wyleganiu zbóż;
  • ukorzenianie sadzonek;
  • pobudzania rozwoju owoców;
  • regulowania dojrzewania owoców;
  • zapobiegania opadania owoców;
  • przedłużania lub przerywania stanu spoczynku np. bulw ziemniaka.

MEROS 250 EC, POWER GRAIN 250 EC, TRI-TURBO 250 EC

Produkt dostępny również pod nazwami handlowymi: POWER GRAIN 250 EC, TRI-TURBO 250 EC

 

Zawiera: trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (25,5%).

Regulator wzrostu i rozwoju rośli, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu zbóż ozimych i zbóż jarych oraz rzepaku ozimego, rzepaku jarego i rzepiku ozimego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego, jak również w produkcji nasiennej traw i koniczyny czerwonej.

 

okres ważności: 4 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres karencji: nie dotyczy

 

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody/mydłem.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

© 2021 Synthos. All rights reserved.