Środki chwastobójcze

  • /A

Herbicydy

 

Herbicydy to środki chwastobójcze przeznaczone do zwalczania chwastów.

 

Stosowanie herbicydów nie tylko zmniejsza szkody powodowane przez chwasty, ale także oszczędza pracę. Herbicydy można rozróżniać:

  • w zależności od terminu zabiegu, siewu, sadzenia rośliny uprawnej – na herbicydy stosowane przedsiewnie, przedwschodowo lub powschodowo,

  • w zależności od miejsca, z którego są pobierane – na herbicydy doglebowe i nalistne,

  • w zależności od zakresu działania – na totalne (nieselektywne) i selektywne,

  • w zależności od sposobu działania na kontaktowe i systemiczne.


Uwaga: by uniknąć uszkodzeń herbicydowych rośliny uprawnej należy przestrzegać zalecanych dawek preparatu, stosować herbicydy we właściwej fazie rozwoju rośliny, w optymalnych warunkach atmosferycznych.

BALDRON 400 SL - NOWOŚĆ

Zawiera: 160 g 2,4D, 240 g glifosatu w 1 I środka.

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zastosowanie: kostka brukowa, place magazynowe, tereny przemysłowe jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny 
wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie.

Uwaga:
Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

 

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

 

H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P391 Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

PREMIER® 300 SL, LIDER 300 SL

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: LIDER 300 SL

 

Zawiera: MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (26,4%).

PREMIER 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

PREMIER® 750 SL, LIDER 750 SL

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: LIDER 750 SL

Zawiera: MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 750 g/l (63,8%).

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL), stosowany nalistne, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy O.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania:  1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: nie dotyczy

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

PREMIER® D 750 SL, LIDER D 750 SL

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: LIDER D 750 SL

 

Zawiera: MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,7%), dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 90 g/l (7,6%)

Premier D 750 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne MCPA i dikamba zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

HADAR 360 CS, MARQIS 360 CS

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: MARQIS 360 SC

 

Zawiera: chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 360g/l (31,7%).

Hadar 360 CS jest herbicydem występującym w formie zawiesiny kapsułek w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. W roślinie substancja czynna chlomazon powoduje zahamowanie syntezy karotenoidów. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Hadar 360 CS jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a następnie przemieszczanym do liści. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Dawka: 0,25l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik polny, przytulia czepna.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, tobołki polne.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

Dawka 0,33l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik polny, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 500 ml, 1 l, 5 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

HIPERKAN 500 SC, EFFENDI 500 SC, METKAN 500 SC

Produkt dostępny również pod nazwamI handlowymi: EFFENDI 500 SC, METKAN 500 SC

 

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w uprawach rzepaku ozimego, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). 

Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 500 g/l (43,3 %)

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P330 Wypłukać usta. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. P391 Zebrać wyciek.

    

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

ESORIO 150 EC, FLUTAX 150 EC, GRASTOP 150 EC

Produkt dostępny również pod nazwą handlową: FLUTAX 150 EC, GRASTOP 150 EC

 

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy zaliczana jest do grupy A.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:
fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy
estrów kwasów arylofenoksykarboksylowych)
- 150 g/l (15,8%)

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

DICOLEN 200 EC, TIRON 200, EC HEXYPYR 200 EC

Produkt dostępny również pod nazwami handlowymi: TIRON 200 EC, HEXYPYR 200 EC

 

Zawiera: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%) 

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary – 21 dni

 

H226 Łatwopalna ciecz i para. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć rozproszonego strumienia wody, proszku gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla do gaszenia. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem. 
P305+P351+P338    W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

 

MENTUM 040 OD, TAMIZAN 040 OD, VENTTO 040 OD

Produkt dostępny również pod nazwamI handlowymi: TAMIZAN 040 OD, VENTTO 040 OD

 

Zawiera: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,15%).

Mentum 040 OD jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści (chwasty dwuliścienne) lub od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne). Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, a sucha może je opóźnić.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

ORKAN 350 SL

Zawiera: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 90 g/l (7,87 %), glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) – 260 g/l (22,75 %).

Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 - Zebrać wyciek. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

Synthos Orkan

CLEMATIS 480 EC

Zawiera: chlomazon - 480 g/l

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych rocznych chwastów jedno i dwuliściennych. Środek jest herbicydem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodującym hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  EUH208 – Zawiera chlomazon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z  instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów. P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić  się pod opiekę lekarza. P391 - Zebrać wyciek

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

Sprawdź nasze kluczowe produkty

ORKAN 350 SL

© 2021 Synthos. All rights reserved.