Środki chwastobójcze - Synthos Agro

Środki chwastobójcze

  • /A

Herbicydy

 

Herbicydy to środki chwastobójcze przeznaczone do zwalczania chwastów.

 

Stosowanie herbicydów  nie tylko zmniejsza szkody powodowane przez chwasty, ale także oszczędza pracę. Herbicydy można rozróżniać:

  • w zależności od terminu zabiegu, siewu, sadzenia rośliny uprawnej ma herbicydy stosowane przedsiewnie, przedwschodowo lub powschodowo
  • w zależności od miejsca , z którego są pobierane na herbicydy doglebowe i nalistne
  • w zależności od zakresu działania na totalne ( nie selektywne ) i selektywne
  • w zależności od sposobu działania na kontaktowe i systemiczne

 

Uwaga : By uniknąć uszkodzeń herbicydowych rośliny uprawnej należy przestrzegać zalecanych dawek preparatu, stosować herbicydy we właściwej fazie rozwoju rośliny, w optymalnych warunkach atmosferycznych.

MARQIS 360 CS

Zawiera: chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) - 360g/l (31,7%). Marqis 360 CS jest herbicydem, występującym w formie zawiesiny kapsułek w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. W roślinie substancja czynna chlomazon powoduje zahamowanie syntezy karotenoidów. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Marqis 360 CS jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a następnie przemieszczanym do liści. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Dawka: 0,25l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik polny, przytulia czepna.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, tobołki polne.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

Dawka 0,33l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik polny, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

MENTUM 040 OD

Zawiera: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/l (4,15%). Mentum 040 OD jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści (chwasty dwuliścienne) lub od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne). Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, a sucha może je opóźnić.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

ORKAN 350 SL

Zawiera: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 90 g/l (7,87 %), glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) – 260 g/l (22,75 %). Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 - Zebrać wyciek. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

Synthos Orkan

PREMIER 300 SL

Zawiera: MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 300 g/l (26,4%). Premier 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

PREMIER D 750 SL

Zawiera: MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) - 660 g/l (55,7%), dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%)

Premier D 750 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne MCPA i dikamba zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

SAFEN® COMPACT 160 SC

Zawiera: 80g fenmedifamu, 80g desmedifamu w 1 I środka. Do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym. Zwalcza najbardziej uciążliwe gatunki chwastów dwuliściennych (gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, tasznik, żółtlica) w tym szarłata szorstkiego i komosę białą.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

SAHERB ® 180 EC

Zawiera: fenmedifam 60 g/l, desmedifam 60 g/l, etofumesat 60 g/l. Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu chwastobójczym; stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres karencji: NIE DOTYCZY


H319 - Działa drażniąco na oczy. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

© 2017 Synthos. All rights reserved.