Środki chwastobójcze - Synthos Agro

Środki chwastobójcze

  • /A

Herbicydy

 

Herbicydy to środki chwastobójcze przeznaczone do zwalczania chwastów.

 

Stosowanie herbicydów nie tylko zmniejsza szkody powodowane przez chwasty, ale także oszczędza pracę. Herbicydy można rozróżniać:

  • w zależności od terminu zabiegu, siewu, sadzenia rośliny uprawnej – na herbicydy stosowane przedsiewnie, przedwschodowo lub powschodowo,

  • w zależności od miejsca, z którego są pobierane – na herbicydy doglebowe i nalistne,

  • w zależności od zakresu działania – na totalne (nie selektywne) i selektywne,

  • w zależności od sposobu działania na kontaktowe i systemiczne.

 

Uwaga: by uniknąć uszkodzeń herbicydowych rośliny uprawnej należy przestrzegać zalecanych dawek preparatu, stosować herbicydy we właściwej fazie rozwoju rośliny, w optymalnych warunkach atmosferycznych.

HADAR 360 CS

Zawiera: chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 360g/l (31,7%).

Hadar 360 CS jest herbicydem występującym w formie zawiesiny kapsułek w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. W roślinie substancja czynna chlomazon powoduje zahamowanie syntezy karotenoidów. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Hadar 360 CS jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez korzenie i pędy kiełkujących chwastów, a następnie przemieszczanym do liści. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

Dawka: 0,25l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik polny, przytulia czepna.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, tobołki polne.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

Dawka 0,33l/ha

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, kurzyślad polny, przetacznik polny, przytulia czepna, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: komosa biała.

Chwasty odporne: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, iglica pospolita, kostrzewa trzcinowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, wyka ptasia, wilczomlecz obrotny.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

MENTUM 040 OD

Zawiera: nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,15%).

Mentum 040 OD jest herbicydem nieselektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści (chwasty dwuliścienne) lub od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (chwasty jednoliścienne). Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, a sucha może je opóźnić.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wschodach kukurydzy od fazy 2-go do końca fazy 7-go liścia właściwego (BBCH 12-17).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

ORKAN 350 SL

Zawiera: MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 90 g/l (7,87 %), glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) – 260 g/l (22,75 %).

Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 - Zebrać wyciek. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

Synthos Orkan

PREMIER 300 SL

Zawiera: MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (26,4%).

Premier 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

DANEVA 100 SC

Zawiera: mezotrion – związek z grupy trójketonów – 100 g/l (9,3%). Substancje niebędące substancją czynną: oktan-1-ol, etoksylowany eter izodecylowy.

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

PREMIER D 750 SL

Zawiera: MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,7%), dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 90 g/l (7,6%)

Premier D 750 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne MCPA i dikamba zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

 

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

SAFEN® COMPACT 160 SC

Zawiera: 80 g fenmedifamu, 80 g desmedifamu w 1 I środka.

Do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym. Zwalcza najbardziej uciążliwe gatunki chwastów dwuliściennych (gorczyca, gwiazdnica, jasnoty, tasznik, żółtlica), w tym szarłata szorstkiego i komosę białą.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

SAHERB ® 180 SC

Zawiera: fenmedifam 60 g/l, desmedifam 60 g/l, etofumesat 60 g/l.

Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu chwastobójczym; stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu etofumesatu poprzez glebę ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres karencji: NIE DOTYCZY


H319 - Działa drażniąco na oczy. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 – Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

DICOLEN 200 EC

Zawiera: fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%) 

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: przenica ozima, przenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary – 21 dni

 

H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P370 + P378 W przypadku pożaru: Użyć rozproszonego strumienia wody, proszku gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla do gaszenia. P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem. 
P305+P351+P338    W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

 

 

Sprawdź nasze kluczowe produkty

Premier 300 SL oraz Premier D 750 SL

© 2017 Synthos. All rights reserved.