Premier 300 SL

Zawiera: MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (26,4%). Produkt Premier 300 SL to herbicyd w postaci koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Stosuje się go nalistnie w celu powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych.

Substancja czynna MCPA jest zaliczana do grupy O zgodnie z klasyfikacją HRAC. Premier 300 SL to środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.


Premier D 750 SL

Zawiera: MCPA (substancja z grupy fenoksykwasów) – 660 g/l (55,7%), dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 90 g/l (7,6%).

Środek Premier D 750 SL jest herbicydem w postaci koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Jest przeznaczony do stosowania nalistnego, do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych.

Według klasyfikacji HRAC substancje czynne MCPA i dikamba zaliczane są do grupy O.
Premier D 750 SL jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

© 2021 Synthos. All rights reserved.