Środki grzybobójcze

  • /A

Fungicydy

 

Fungicydy to środki grzybobójcze o bardzo szerokim zastosowaniu w ochronie upraw rolniczych, sadowniczych, warzywnych, w uprawie roślin ozdobnych, zarówno tych uprawianych w polu jak i pod osłonami. Zwalczają szkodliwe patogeny występujące na roślinach uprawnych, ale także służą do zaprawiania materiału siewnego i sadzeniaków oraz do dezynfekcji gleby. Stosowanie fungicydów pozwala na  uniknięcie  lub znaczne zmniejszenie szkód w zbiorach uprawianych roślin.

 

Fungicydy mogą być stosowane:

 

  • zapobiegawczo tj. przed porażeniem przez patogena i są to tzw. fungicydy kontaktowe,
  • interwencyjnie i wyniszczająco  tj. po infekcji, w celu zahamowania postępującego porażenia i zapobiegania porażeniu wtórnemu. To tzw. fungicydy systemiczne.


Dobre fungicydy odznaczają się:

 

  • wysoką aktywnością biologiczną przeciwko zwalczanym organizmom szkodliwym,
  • dobrą selektywnością działania,
  • możliwie małą toksycznością dla organizmów pożytecznych i środowiska.

KAPTAN® ZAWIESINOWY 50 WP

Zawiera: 50% kaptanu.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni – przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej – przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg Dostępne opakowania

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – jabłka, gruszki – 7 dni; wiśnie, fasola szparagowa – 14 dni.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ; Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności; Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

KAPTAN® PLUS 71,5 WP

Ze względu na niezatwierdzenie substancji aktywnej triadimenol przez Komisję Europejską, zakupienie środka ochrony roślin Kaptan Plus 71,5 WP było możliwe do dnia 28 lutego 2020 roku.

Ważne - termin na przechowywanie, stosowanie oraz unieszkodliwianie tego środka ochrony roślin upływa 28 lutego 2021 roku.”

 

Zawiera: 70% kaptanu, 1,5% triadimenolu.

Środek o działaniu kontaktowym i układowym przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych w roślinach sadowniczych, bardzo skuteczny w zwalczaniu parcha i mączniaka, wykazuje bardzo dobre działanie poinfekcyjne nawet do 72 godzin po infekcji. Skuteczny na krótko przed wystąpieniem i po wystąpieniu objawów chorobowych. Dobrze chroni liście i zawiązki owoców..

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 kg, 10 kg Dostępne opakowania

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – jabłka – 7 dni, gruszki – 28 dni; wiśnie – 21 dni.

H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania. H351- Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+ P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

CURZATE CU 49,5 WP

Zawiera: 4,5% cymoksanilu i 45% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi.

CURZATE Cu 49,5 WP jest środkiem grzybobójczym i bakteriobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin rolniczych i warzywnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby, organizmy grzybopodobne i bakterie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 500 g, 1 kg, 10 kg

okres karencji: chmiel - 14 dni; pomidor (w gruncie) – 7 dni.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H319 - Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 - Zawiera cymoksanil. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

MIEDZIAN® 50 WP

Zawiera: 50% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, do zastosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 250 g, 500 g, 1,5 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 45 kg Dostępne opakowania

okres karencji: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa – 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy, zatrwian tatarski – nie dotyczy.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

CERTYFIKAT UPRAW EKOLOGICZNYCH

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

Zawiera: 350 g miedzi w postaci tlenochlorku miedzi w 1 litrze środka.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l 

okres karencji: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa – 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

CERTYFIKAT UPRAW EKOLOGICZNYCH

TORES 250 EC

Zawiera: 250 g difenokonazolu/1l (23,64 %).

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy 3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 1 l

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – rzepak ozimy – 74 dni; jabłoń, wiśnia, grusza, czereśnia – 28 dni; marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, rzodkiew, chrzan, topinambur, salsefia, rzepa, brukiew, burak ćwikłowy – 14 dni; róża (uprawiana w polu) – nie dotyczy.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P330 - Wypłukać usta. P331 – NIE wywoływać wymiotów. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 - Zebrać wyciek. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Sprawdź nasze kluczowe produkty

Miedzian 50 WP oraz Miedzian 350 SC

© 2017 Synthos. All rights reserved.