Fungicydy

 

Fungicydy to środki grzybobójcze o bardzo szerokim zastosowaniu w ochronie upraw rolniczych, sadowniczych, warzywnych, w uprawie roślin ozdobnych, zarówno tych uprawianych w polu jak i pod osłonami. Zwalczają szkodliwe patogeny występujące na roślinach uprawnych, ale także służą do zaprawiania materiału siewnego i sadzeniaków oraz do dezynfekcji gleby. Stosowanie fungicydów pozwala na  uniknięcie  lub znaczne zmniejszenie szkód w zbiorach uprawianych roślin.

 

 

 

Fungicydy mogą być stosowane:

 

  • zapobiegawczo tj. przed porażeniem przez patogena i są to tzw. fungicydy kontaktowe,
  • interwencyjnie i wyniszczająco  tj. po infekcji, w celu zahamowania postępującego porażenia i zapobiegania porażeniu wtórnemu. To tzw. fungicydy systemiczne.


Dobre fungicydy odznaczają się:

 

  • wysoką aktywnością biologiczna przeciwko zwalczanym organizmom szkodliwym,
  • dobrą selektywnością działania,
  • możliwie małą toksycznością dla organizmów pożytecznych i środowiska.

MIEDZIAN® 50 WP

Zawiera: 50% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym, do zastosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 250 g, 500 g, 1,5 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 45 kg 

okres karencji: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa – 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, rzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

CERTYFIKAT UPRAW EKOLOGICZNYCH

MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

Zawiera: 350 g miedzi w postaci tlenochlorku miedzi w 1 litrze środka.

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l 

okres karencji: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola szparagowa – 7 dni. Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy zatrwian tatarski – nie dotyczy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

CERTYFIKAT UPRAW EKOLOGICZNYCH

KAPTAN® ZAWIESINOWY 50 WP

Zawiera: 50% kaptanu.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni – przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej – przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową.

okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg 

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – jabłka, gruszki – 7 dni; wiśnie, fasola szparagowa – 14 dni.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ; Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności; Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

KAPTAN® PLUS 71,5 WP

Zawiera: 70% kaptanu, 1,5% triadimenolu.

Środek o działaniu kontaktowym i układowym przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych w roślinach sadowniczych, bardzo skuteczny w zwalczaniu parcha i mączniaka, wykazuje bardzo dobre działanie poinfekcyjne nawet do 72 godzin po infekcji. Skuteczny na krótko przed wystąpieniem i po wystąpieniu objawów chorobowych. Dobrze chroni liście i zawiązki owoców..

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 kg, 10 kg 

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – jabłka – 7 dni, gruszki – 28 dni; wiśnie – 21 dni.

H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania. H351- Podejrzewa się, że powoduje raka. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+ P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

TORES 250 EC

Zawiera: 250 g difenokonazolu/1l (23,64 %).

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy 3.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 500 ml, 1 l

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – jabłoń, wiśnia – 28 dni, rzepak ozimy – 74 dni.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 - Działa drażniąco na skórę. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcja użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P330 - Wypłukać usta. P331 – NIE wywoływać wymiotów. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 - Zebrać wyciek. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

SADOPLON® 75 WP

Zawiera: 75% tiuramu.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 500 g, 1 kg, 3 kg, 10 kg, 50 kg

okres karencji: (okres od ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) – jabłoń, grusza, truskawka, wiśnia – 7 dni; malina – 28 dni, leszczyna – nie dotyczy.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H373 - Może spowodować uszkodzenie narządów (wątroba) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 208 – Zawiera tiuram. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 102 - Chronić przed dziećmi. P 260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. P 280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. P 312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P 305 +  P 351 + P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zebrać wyciek. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

CURZATE CU 49,5 WP

Zawiera: 4,5% cymoksanilu i 45% miedzi w postaci tlenochlorku miedzi.

Zapewnia całkowitą ochronę pomidorów w gruncie i pod osłonami oraz ogórków w gruncie przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Polecany także do ochrony ziemniaków i chmielu.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 500 g, 1 kg, 10 kg

okres karencji: ziemniaki – 14 dni, chmiel, ogórek (w gruncie), pomidor (w gruncie i pod osłonami) – 7 dni.

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H319 - Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 - Zawiera cymoksanil. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Sprawdź nasze kluczowe produkty

Miedzian 50 WP oraz Miedzian 350 SC