Środki owadobójcze

  • /A

Insektycydy

 

to środki owadobójcze mające na celu redukowanie populacji szkodliwych owadów żerujących na roślinach uprawianych w polu i pod osłonami.

 

 

W zależności od drogi, jaką insektycyd dostaje się do organizmu szkodnika, insektycydy dzielą się na kontaktowe – takie, które zabijają szkodnika w wyniku bezpośredniego kontaktu, żołądkowe – działające poprzez przewód pokarmowy i oddechowe – działające poprzez układ oddechowy.


Na roślinie insektycydy mogą działać powierzchniowo, pozostając na powierzchni rośliny, wgłębnie tzn. przenikają przez liść i tym samym docierają do szkodników żerujących wewnątrz blaszki liściowej lub na jego dolnej stronie, oraz systemicznie – wnikając do wnętrza rośliny i przemieszczając się wraz z sokami roślinnymi.

K-PAK®

Preparat silikonowy o fizycznym sposobie działania w stosunku do szkodników. Preparat K-PAK nie jest środkiem ochrony roślin i nie zawiera żadnych chemicznych substancji czynnych.

Wykazuje skuteczność w zwalczaniu szkodników (m.in. mszyc i przędziorków) występujących powszechnie i corocznie, często w dużych liczebnościach na wielu gatunkach roślin.

 

okres ważności: 4 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy.

 

H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem.

AKAROL

Zawiera: 770 g oleju parafinowego w 1 litrze środka.

Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, przeznaczony do ochrony drzew owocowych oraz świerka, modrzewia i cisa. Na roślinie działa powierzchniowo.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: jabłoń, śliwa, świerk, modrzew, cis – NIE DOTYCZY

 

H315 Działa drażniąco na skórę. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać wyciek.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

CERTYFIKAT UPRAW EKOLOGICZNYCH

GROT 18 EC

Zawiera: abamektynę (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g/l (1,83%).

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Okres karencji: grusza – 28 dni; oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, truskawka, malina, jeżyna – 3 dni; chryzantema, gerbera, róża – nie dotyczy

 

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie oddychania. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 – Zebrać wyciek. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

XAPIRO 05 SC

AKARYCYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. 
Na roślinie działa powierzchniowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna fenpiroksymat zaliczana jest do grupy 21A.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać wyciek.

© 2021 Synthos. All rights reserved.