Środki owadobójcze - Synthos Agro

Środki owadobójcze

  • /A

Insektycydy

 

to środki owadobójcze mające na celu redukowanie populacji szkodliwych owadów żerujących na roślinach uprawianych w polu i pod osłonami.

 

 

W zależności od drogi, jaką insektycyd dostaje się do organizmu szkodnika, insektycydy dzielą się na kontaktowe – takie, które zabijają szkodnika w wyniku bezpośredniego kontaktu, żołądkowe – działające poprzez przewód pokarmowy i oddechowe – działające poprzez układ oddechowy.


Na roślinie insektycydy mogą działać powierzchniowo, pozostając na powierzchni rośliny, wgłębnie tzn. przenikają przez liść i tym samym docierają do szkodników żerujących wewnątrz blaszki liściowej lub na jego dolnej stronie, oraz systemicznie – wnikając do wnętrza rośliny i przemieszczając się wraz z sokami roślinnymi.

AKAROL

Zawiera: 770 g oleju parafinowego w 1 litrze środka.

Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, przeznaczony do ochrony drzew owocowych oraz świerka, modrzewia i cisa. Na roślinie działa powierzchniowo.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l

okres karencji: jabłoń, śliwa, świerk, modrzew, cis – NIE DOTYCZY

 

H315 Działa drażniąco na skórę. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać wyciek.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

CERTYFIKAT UPRAW EKOLOGICZNYCH

GROT 18 EC

Zawiera: abamektynę (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów) – 18 g/l (1,83%).

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, oberżyny, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

Okres karencji: grusza – 28 dni; oberżyna, ogórek, papryka, pomidor, truskawka, malina, jeżyna – 3 dni; chryzantema, gerbera, róża – nie dotyczy

 

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Dział drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie oddychania. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H373 – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P391 – Zebrać wyciek. P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

K-PAK

K-PAK działa na szkodniki interwencyjnie, w sposób fizyczny. Może być stosowany co roku, wielokrotnie w sezonie. Nie powoduje uodparniania się szkodników, nie powoduje spadku skuteczności.

 

Zastosowanie:

1. Drzewa i krzewy owocowe:

- mszyce, przędziorki, larwy miseczników, ograniczanie liczebności miodówek

Zalecane stężenie: 0,1-0,2% (100-200 ml na 100 l wody)
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

2. Warzywa (ogórek, cebula, kapusta głowiasta, burak ćwikłowy):

- mszyce, przędziorki, ograniczanie występowania wciornastków

Zalecane stężenie: 0,1-0,2% (100-200 ml na 100 l wody)
Zalecana ilość wody: ilość wody dobierać tak, by zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

3. Rośliny ozdobne:

- mszyce, przędziorki, larwy miseczników, ograniczanie liczebności wciornastków i mączlika szklarniowego

Zalecane stężenie: 0,1-0,2% (100-200 ml na 100 l wody)
Zalecana ilość wody: ilość wody dobierać tak, by zapewnić dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową

4. Zboża ozime i jare:

- mszyce

Zalecane stężenie: 0,1-0,15%  (100-150 ml na 100 l wody)
Przy bardzo dużym nasileniu mszyc, stężenie preparatu można zwiększyć do 0,2%.

Zalecana ilość wody: 200 l/ha

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy.

 

H319 – Działa drażniąco na oczy. H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P264 - dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. P270 - nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P273 - Unikać uwolnienia do środowiska. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P330 - Wypłukać usta. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty
i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

© 2017 Synthos. All rights reserved.