Środki pomocnicze

  • /A

Substancje pomocnicze

 

Są przeznaczone do łącznego stosowania z różnymi agrochemikaliami (środkami ochrony roślin, nawozami) w celu poprawienia jakości zabiegu.

 

 

Stosowanie adiuwantów powoduje:

  • zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej

  • lepsze pokrycie liści roślin cieczą roboczą

  • lepsze zwilżenie powierzchni liści

  • ograniczenie zmycia przez deszcz substancji aktywnej z powierzchni liścia

  • zwiększenie skuteczności działania środka

  • zmniejszenie pienienia się mieszaniny zbiornikowej


Łączne stosowanie agrochemikaliów i adiuwantów pozwala na obniżenie dawek stosowanych środków przy zachowaniu wysokiej ich skuteczności.

COPPER GRIP

Zawiera: dyspersja wodna kopolimeru styrenowo-akrylowego.

Preparat w formie wodnej dyspersji polimerowej przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych i warzywnych w celu ograniczenia zmywalności przez deszcz cieczy roboczej z powierzchni opryskiwanych roślin.

okres ważności: 1 rok

dostępne opakowania: 1 l

 

Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

OLEO MAX 1000 SL

Surfaktant – środek zwilżający. Specjalistyczny preparat polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów. Obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, ułatwiając dokładne pokrycie liści. Dzięki temu ciecz użytkowa jest trudniej zmywalna.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 250 ml, 1 l, 5 l

 

H 315 – działa drażniąco na skórę. H 318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu. P280 – Stosować rękawice ochronne odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

OLEO 84 EC

Zawiera: olej mineralny (destylat ropy naftowej obrabiany wodorem) – 84%

Adiuwant olejowy – środek wspomagający w formie płynu, polepszający właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów stosowanych dolistnie.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 10 l, 20 l

 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P391 Zebrać wyciek. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie stwarza zagrożenia dla pszczół. Przebadany pod względem skuteczności.

Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

KONKRET

Konkret – wielofunkcyjny kondycjoner wody o działaniu zakwaszającym, który reguluje pH wody używanej do stosowania nalistnego agrochemikaliów. Spełnia funkcję zmiękczacza, adiuwanta, antypieniacza i zwilżacza. Jest płynnym nieorganicznym nawozem wieloskładnikowym: NP – 3-18.

Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

okres ważności: 4 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

 

SKLEJACZ do rzepaku i zbóż

Środek wspomagający w formie płynu, przeznaczony do oprysku upraw rzepaku w celu zapobiegania pękaniu łuszczyn rzepaku i osypywaniu się nasion w trakcie zbioru. Sklejacz może być stosowany również w celu zapobiegania porastaniu ziarna w kłosach zbóż.

Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 1 l, 5 l

 

© 2021 Synthos. All rights reserved.