Zaprawy nasienne

  • /A

Zaprawy nasienne

 

Zaprawy nasienne są to powszechnie stosowane fungicydy do zaprawiania nasion przed siewem. Zaprawianie jest pierwszym zabiegiem ochronnym oraz podstawowym i najtańszym sposobem zwalczania patogenów występujących w glebie oraz przenoszonych z nasionami.

 

Zaprawianie zapewnia ochronę nasion w trakcie ich kiełkowania, jak również zdrowotność roślin w najwcześniejszych etapach ich wzrostu i rozwoju.


Zaprawianie nasion polega na pokryciu ich powierzchni zalecaną zaprawą nasienną w postaci pylistej (tzw. zaprawianie na sucho) lub w postaci zawiesiny wodnej (tzw. zaprawianie na mokro).

FUNABEN® PLUS 02 WS

Zawiera: 2% tebukonazolu.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 300 g, 450 g, 900 g, 1,5 kg

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H319 – Działa drażniąco na oczy. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

© 2017 Synthos. All rights reserved.