Zaprawy nasienne

  • /A

Zaprawy nasienne

 

Zaprawy nasienne są to powszechnie stosowane fungicydy do zaprawiania nasion przed siewem. Zaprawianie jest pierwszym zabiegiem ochronnym oraz podstawowym i najtańszym sposobem zwalczania patogenów występujących w glebie oraz przenoszonych z nasionami.

 

Zaprawianie zapewnia ochronę nasion w trakcie ich kiełkowania, jak również zdrowotność roślin w najwcześniejszych etapach ich wzrostu i rozwoju.


Zaprawianie nasion polega na pokryciu ich powierzchni zalecaną zaprawą nasienną w postaci pylistej (tzw. zaprawianie na sucho) lub w postaci zawiesiny wodnej (tzw. zaprawianie na mokro).

FUNABEN® PLUS 02 WS

Zawiera: 2% tebukonazolu.

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

 

okres ważności: 2 lata

dostępne opakowania: 300 g, 450 g, 900 g, 1,5 kg

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H319 – Działa drażniąco na oczy. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

ZAPRAWA NASIENNA T 75 DS/WS

UWAGA!

Od 31.07.2019 produkt jest niedostępny w sprzedaży! Do 30 stycznia 2020 r. możliwe jest jedynie stosowanie, przechowywanie, unieszkodliwianie i wprowadzanie do obrotu nasion zaprawionych tym produktem oraz wysiewanie.

Więcej informacji pod TYM linkiem.

 

Zawiera: 75% tiuramu.

ZAPRAWA NASIENNA T 75 DS/WS jest środkiem grzybobójczym o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho, przeznaczonym do zwalczania grzybów przenoszonych przez materiał siewny oraz zasiedlających glebę (sprawców powodujących zgorzele siewek).

Środek przeznaczony do zaprawiania nasion przeciwko zgorzeli siewek warzyw – kapusty pekińskiej, kapusty białej, pietruszki, szpinaku, pomidora, ogórka, cebuli, papryki, marchwi oraz buraka ćwikłowego, cykorii liściowej, szalotki, cukinii, melona, kawonu, rzodkiewki, pora, sałaty, kalarepy, kapusty czerwonej głowiastej, kapusty włoskiej głowiastej, kapusty brukselskiej, brokułu, kalafiora, jarmużu, selera, bobu, fasoli szparagowej i grochu zielonego, do zaprawiania czosnku przeciwko białej zgniliźnie i szarej pleśni oraz cebulek tulipana przeciwko fuzariozie tulipana.

okres ważności: 2 lata

dostępne okakowania: 200 g, 400 g, 800 g, 10 kg

okres karencji: NIE DOTYCZY

 

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H 318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H 332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.H 373 – Może spowodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia. H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. EUH208 – Zawiera tiuram. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P 261 – Unikać wdychania pyłu. P 280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. P 305 + P 351 + P 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zebrać wyciek.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

© 2017 Synthos. All rights reserved.