FUNABEN® PLUS 02 WS

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:

tebukonazol - 20 g/kg

Stosowanie środka:

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

300 g, 450 g, 900 g, 1,5 kg

SPECJALISTYCZNA ZAPRAWA DO ZBÓŻ, DLA NOWOCZEŚNIE GOSPODARUJĄCYCH ROLNIKÓW

Uprawa

Zwalczana choroba

Zalecana dawka
zaprawianie na mokro

Pszenica ozima,

Pszenica jara

śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek

150g + 900ml wody / 100kg ziarna

Jęczmień ozimy,

Jęczmień jary

głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

150g + 900ml wody / 100kg ziarna

  • Oprócz zwalczania zgorzeli siewek i śnieci cuchnącej zaprawa jest wysoce skuteczna w niszczeniu głowni pylącej jęczmienia - najgroźniejszej choroby jęczmienia, mogącej spowodować straty w plonie w wysokości do 20%.
  • W związku z tym, że w przypadku głowni pylącej źródłem infekcji jest porażone ziarno, a grzyb zaraz po wysianiu przerasta ziarniaki, użycie zaprawy Funaben Plus 02 WS, której substancja jest rozprowadzana wewnątrzukładowo, umożliwa skuteczne zwalczanie patogena.
  • Stosowanie bardzo małych ilości substancji/ha sprawia, że zaprawianie jest przyjazne zarówno dla środowiska jak i konsumentów.
  • Stosowanie Funaben Plus 02 WS daje możliwość bardzo precyzyjnego dozowania środka ochrony roślin bez ryzyka przedawkowania, oraz duże oszczędności kosztów dla rolników.

Informacje

  • NIE DOTYCZY

  • H319 – Działa drażniąco na oczy. EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać rozsypany produkt.

     

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów