Odpowiedzialna ochrona plonów.
Bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

Odpowiedzialność produktowa.
Jakość i bezpieczeństwo zastosowania.

Wszystkie produkty Synthos AGRO są poddawane dokładnym badaniom: polowym, toksykologicznym
i ekotoksykologicznym.

Stosując nasze produkty masz pewność, że spełniają normy obowiązujących regulacji prawnych i są bezpieczne dla Twoich upraw.

Rozwój

Stale rozwijamy nasze receptury i sposoby ich aplikacji tak aby zminimalizować ich wpływ na środowisko.

Edukacja

Zespół Sprzedaży Synthos AGRO w trakcie cyklicznych szkoleń
i spotkań w terenie, aktywnie edukuje klientów i użytkowników naszych produktów w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin oraz ich późniejszej utylizacji.

Masz pytania – napisz do naszego Eksperta ds. Środków ochrony roślin:

Bezpieczeństwo Zastosowania

Nasze środki są opatrzone stosowną etykietą i kartą charakterystyki, dzięki czemu użytkownik może zapoznać się jak bezpiecznie użyć, transportować, przechowywać środki ochrony roślin oraz w jaki sposób postępować z ich odpadami.

Deklaracja producenta w ramach strategii Farm to Fork

Pobierz plik PDF

Odpowiedzialność na każdym etapie cyklu życia produktu

Jako odpowiedzialny i świadomy producent Środków Ochrony Roślin, dostarczamy sadownikom i rolnikom skuteczne rozwiązania agrochemiczne przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i jego zasobów.

Przed wejściem na rynek

Badania i rozwój
 • Nowy produkt
 • Normy i rozporządzenia UE
 • Rejestracja produktu
Produkcja
 • Nowoczesne instalacje produkcyjne i konfekcyjne
 • Klasyfikacja i oznakowanie CLP
 • Normy ISO

Produkt na rynku

Transport
 • System składowania
 • Wykwalifikowany personel
 • Licencje przewozowe
Integrowana ochrona roślin
 • Bezpieczne i zrównoważone stosowanie
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Doradztwo i szkolenia
Zarządzanie opakowaniami
 • Szok - program recyklingowy
 • Jakościowe opakowania
Utylizacja
 • Kontrolowanie odpadów
 • Odpowiedzialna współpraca
 • Badania i rozwój
 • Produkcja
 • Transport
 • Integrowana ochrona
 • Opakowania
 • Utylizacja
Nowy produkt

Każdy nowy produkt powstaje na bazie substancji czynnych zatwierdzonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
Nowe formulacje są poddawane wielu badaniom, analizom i testom zanim jako gotowy produkt trafią na rynek i do finalnego odbiorcy.

Normy i rozporządzenia

Substancja aktywna, dodatki formulacyjne oraz sama formulacja muszą spełniać rygorystyczne wymogi wielu rozporządzeń Parlamentu i Komisji Europejskiej, w tym tych najważniejszych jak:
Rozporządzenie nr 1907/2006 (REACH) oraz Rozporządzenie nr 1272/2008 (CLP), mające na celu ochronę zdrowia człowieka i środowiska przed zagrożeniami związanymi z chemikaliami (lub stosowaniem chemikaliów),
Rozporządzenie nr 1107/2009, kontrolujące wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu.

Rejestracja produktu

Środki Ochrony Roślin muszą obligatoryjnie przejść proces rejestracji, gwarantujący bezpieczeństwo i skuteczność stosowania. Złożony i długotrwały proces dopuszczenia preparatu do stosowania, wiąże się z przedłożeniem odpowiedniej dokumentacji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), potwierdzającej skuteczność oraz brak negatywnego wpływu stosowania środka ochrony roślin w stosunku do rośliny uprawnej, człowieka oraz środowiska. Dokumentacja produktu w procesie rejestracji jest również opiniowana przez polskie uznane instytuty naukowe.

Nowoczesny Kompleks Produkcyjny Synthos AGRO

Poszczególne hale produkcji, konfekcji oraz magazynów nowego kompleksu produkcyjnego Synthos AGRO są rozmieszczone na jednym poziomie, co optymalizuje operacje związane z transportem i tym samym minimalizuje oddziaływanie na środowisko. Dedykowane instalacje fungicydowe, herbicydowe i insektycydowe pozwalają na ograniczanie ilości ścieku powstającego podczas produkcji w sytuacji zmiany asortymentu. Kompleks wyposażony jest w automatyczne systemy sterowania procesami technologicznymi, które przeciwdziałają zakłóceniom i zabezpieczają instalacje w razie awarii lub przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji. Na terenie Zakładu funkcjonuje system rozdziału ścieków: technologicznych, opadowych i sanitarnych. W obiekcie zastosowano system detekcji gazów technicznych, którego zadaniem jest niedopuszczenie do powstania stref zagrożenia wybuchem lub ograniczenie ich wielkości. Kompleks posiada nowoczesną bazę zbiorników zewnętrznych do magazynowania surowców ciekłych, wyposażoną w bezodpływową misę do rozładunku autocystern.

Klasyfikacja i oznakowanie CLP

Wszystkie środki ochrony roślin Synthos AGRO są sklasyfikowane i oznakowane zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 1272/2008 (CLP). Najważniejszym celem zasad CLP jest ustalenie, czy substancja chemiczna lub mieszanina stwarza zagrożenie fizyczne, zagrożenie dla zdrowia i (lub) środowiska oraz poinformowanie o tych zagrożeniach, we właściwy sposób, inne podmioty w łańcuchu dostaw, poprzez odpowiednie oznakowanie, gdy produkt jest wprowadzany do obrotu. Dla efektywnego monitoringu produktów, Synthos AGRO wprowadziło wewnętrzne procedury obiegu Kart Charakterystyki dla Surowców, Półproduktów oraz Produktów Gotowych.

Normy ISO

Zintegrowany System Zarządzania, funkcjonujący w Synthos AGRO jest kontynuacją standardów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem budowanych od 1993 roku w Grupie Synthos. Od maja 2018 roku Synthos AGRO posiada certyfikaty na zgodność z standardami EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015 oraz z PN-N 18001:2004 wydane przez TÜV NORD. Stawiamy duży nacisk na ciągłe doskonalenie się i podnoszenie jakości oferowanych produktów przy jednoczesnej kontroli wpływu produkcji chemicznej na otoczenie i środowisko.

Bezpieczeństwo

 

System składowania

Środki Ochrony Roślin przechowywane są w specjalnych magazynach wysokiego składowania. Odpowiednie przechowywanie zapewnia jakość produktów i bezpieczeństwo pracownikom, którzy mają do nich dostęp. Produkty pestycydowe są przechowywane wyłącznie w oryginalnych pojemnikach, które opatrzone są etykietami ułatwiającymi ich prawidłową identyfikację. Napełnianie zbiorników magazynowych ciekłymi surowcami odbywa się zawsze w sposób hermetyczny. Magazyny wyposażone są w detektory stężenia oparów substancji palnych. Magazynujemy surowce i materiały pomocnicze, klasyfikowane jako niebezpieczne, wyłącznie w ilościach optymalnych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu produkcji.

Wykwalifikowany personel

Osoby zaangażowane zarówno w transport jak i w sprzedaż pestycydów są odpowiednio przeszkolone i posiadają wymagane prawem pozwolenia. Mają też dostęp do niezbędnych informacji, takich jak karty charakterystyki, aby dostarczać osobom zainteresowanym i nabywcom porad dotyczących redukcji ryzyka oraz wydajnego i bezpiecznego stosowania

Licencje przewozowe

Środki ochrony roślin transportowane są w odpowiednio wyposażonych pojazdach przez osoby posiadające licencje na transport takich produktów. Wszystkie pestycydy produkowane w Synthos AGRO podlegają takim samym, szczegółowym kontrolom oraz standardom jakości niezależnie od rynku docelowego.

Bezpieczne i zrównoważone stosowanie

Synthos AGRO promuje bezpieczne, świadome i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin zgodne z przepisami i normami obowiązującego prawa, według zasad integrowanej ochrony roślin oraz powszechnie przyjętej dobrej praktyki rolniczej. Nasi Handlowcy edukują rolników i sadowników podczas licznych szkoleń i spotkań polowych, wskazują jak ważne są nie tylko odpowiedni dobór środków ochrony i technika ich stosowania, ale również bezpieczeństwo w zakresie postępowania ze środkami ochrony roślin na każdym etapie: przechowywania, napełniania i mycia opryskiwacza, aplikacji oraz utylizacji pustych opakowań.

Rolnictwo ekologiczne

Synthos AGRO promuje ekologiczne metody uprawy i ochrony roślin jako system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, jednocześnie dostarczając użytkownikom środki ochrony roślin dopuszczone do zastosowania w rolnictwie ekologicznym, takie jak: MIEDZIAN 50 WP, MIEDZIAN EXTRA 350 SC i AKAROL 770 EC. Dodatkowo poprzez organizowane akcje edukacyjne propaguje wśród rolników korzyści płynące z takiego gospodarowania.

Doradztwo i szkolenia

Synthos AGRO zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne, w tym szkolenia, prowadzone przez terenowych Kierowników ds. Kluczowych Klientów oraz dedykowanego rolnikom i sadownikom, Eksperta ds. Środków Ochrony Roślin, dostępnego pod nr tel.: +48 33 847 27 45. Ponadto Zespół specjalistów Synthos AGRO merytorycznie wspiera odbiorców produktów na każdym etapie ich użytkowania.

SZOK – Program Recyklingowy

Spółka Synthos AGRO czynnie uczestniczy w systemie zbiórki opakowań kaucjonowanych SZOK, zorganizowanym przez Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. Jego celem jest skuteczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego zneutralizowanie odpadów opakowaniowych zanieczyszczonych środkami ochrony roślin. Zwrócone przez rolników opakowania gromadzone są w punktach sprzedaży w specjalnych, oznakowanych workach i pojemnikach ograniczających niebezpieczeństwo skażenia czy zatrucia. Odpady odbierane są systematycznie przez operatora lokalnego, firmę posiadającą uprawnienia do ich transportu i gromadzenia, a następnie przewożone do ostatecznej utylizacji z wykorzystaniem najnowszych, dozwolonych technologii.

Jakościowe opakowania

Wszystkie opakowania, w których przechowywane są środki ochrony roślin Synthos AGRO, spełniają normy jakościowe i wytrzymałościowe. Pakowanie, przechowywanie i usuwanie pestycydów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, w tym normami respektowanymi przez organizacje międzynarodowe zajmujące się określonymi rodzajami transportu (np. ICAO4, IMO5, RID6, ADR7 i IATA8). W celu zapewnienia najwyższej jakości opakowań, Synthos AGRO współpracuje z największymi producentami butelek i kanistrów w Europie. Ze względu na różnorodność substancji i zastosowań środków ochrony roślin, Synthos AGRO dostarcza na rynek opakowania o zróżnicowanej gramaturze przy wykorzystaniu opakowań HDPE oraz opakowań zawierających barierę tj. HDPE/PA, HDPE/EVOH oraz opakowań fluorowanych. Dywersyfikacja dostawców oraz znajomość rynku opakowań pozwala spółce dostosować się do oczekiwań klienta.

 

Kontrolowanie odpadów

Wytworzone odpady magazynujemy selektywnie w odpowiednich pojemnikach w specjalnie wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi oraz uwzględniający właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Prowadzimy racjonalną gospodarkę zasobami aby ograniczać ilości powstających odpadów.

Odpowiedzialna współpraca

Odpady przekazujemy wyłącznie odbiorcom posiadającym zezwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności – w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku lub recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku, do właściwego unieszkodliwiania. Współpracujemy z firmami, dla których istotna jest odpowiedzialność środowiskowa.